6 foundland aldaar is gekaarteerd. ^it eiland Frisland, dat Ortelius in 1589 kaarteerde, prijkte nog op de kaarten van Blaeu in 1648. Eerst later verdween ook deze onjuiste hypo these. Men ziet dan ook geleidelijk de fouten opgeheven wor den. Toch moet ieder, die zich met deze aangelegenheid be zig houdt, vol diepe bewondering zijn voor de enorme presta tie, dat in een betrekkelijk kort tijdsverloop een zoo in het algemeen genomen juiste voorstelling van de aarde verkregen werd Hieronder volgt nog een opsomming van belangrijke data in de kaarteering. De jaartallen zijn meestal zeer globaal en worden bij verschillende schrijvers vaak verschillend opgege ven. A. OUDHEID. G-rieksche kaarteering. Kleitafels 2700 v.C. Anaximander 611 - 546 v.C. Aristogas v. Milite (bronzen kaart van geheele aarde) 501 v.C. Hecataeus 500 v.C. Democritus 450 - 360 v.C. Dicaearchus 326 - 296 v.C. Eratosthenes 276 - 196 v.C. Crates 150 v.C. Posidonius 130 - 50 v.C. Romeinsche kaarteering. Agrippa 0 Strabo (G-eographia) 19 n.C. Pompcnius Mela (Cosmographia) 50 n.C. Marinus van Tyrus 120 Ptolomaeus (atlas van 28 bladen, 8000 plaatsna men, steunend op Marinus) 90 —168 Severus (kaart van Rome) 200 Pei Hsin (kaart van China, verloren) 224 -273 zg. Peutinger kaart (reiskaart) 325 StHyronimus 388 B. MIDDELEEUWEN Donkere eeuwen. Stilstand in kaarteering van 400 —800 Julius Bonorius (kaarten verloren) 400 Maroianus (Lijst van kaartteekenaars) 475 Cosmas Indicopleustes (kaartje op bodem van een schrijn) 525 Ravenna (verloren) 350

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1940 | | pagina 7