9 welke een hoogen graad van doorschijnendheid "bezitten) .Een ko- pieerspiegel zou dus vrijwel overbodig zijn terwijl de nauwkeu righeid en snelheid van werken ongetwijfeld opgevoerd zouden worden. Het zal overbodig zijn een beschrijving te geven van de manier waarop men in het algemeen lichtdrukken vervaardigt. Wellicht is het niet ondienstig op te merken dat bij een droog systeem lichtdruk de z.g. Ozalid— druk) de teekening na de belich ting wordt blootgesteld aan de inwerking van ammoniak-gas. De teekening wordt daartoe een korten tijd in een kastje ge plaatst waarin, op een schoteltje, een scheutje vloeibare am moniak is gevoegd. Ea weinige minuten is de reproductie dan geheel gereed voor gebruik. Een dergelijk reproduct ie-rsysteem voor veld-, nette- en gemeenteplans zou voor elk te vernieu wen plan een arbeidsbesparing opleveren van gemiddeld minstens twee dagen. Zou men een plan waarop hoogstens een 10-tal perceelen zijn bij te werken moeten behandelen op de gewone wijze, dan zou ver nieuwing door lichtdruk reeds goedkooper worden. De jaarlijk- sche bijwerking zou dus voor een groot deel kunnen geschieden door nieuwe lichtdrukken te maken van de bijgewerkte op koda- trace-film geteekende bijbladen. En dan de jaarlijks terugkee- rende reparaties en beplakkingen van het groote aantal ge scheurde, soms aan flarden hangende kaarten! Ook deze zorg zou tot het verleden behooren. Een veel snellere gang van za ken dus met belangrijke bezuiniging. Het benoodigde papier kost ongeveer f. 1,00 per rol van 10 meter lang (breedte 75 cm) Wanneer in de toekomst onze kaarten ongeveer op de geschet ste wijze zouden gereproduceerd kunnen worden, dan werd daar mede tegelijk een betere kans geboren voor bijbladen op een aluminium onderlaag. Een stap in de richting naar betere,meer nauwkeurige kaarten0 Hoe nu te komen aan de benoodigde bijbla den op kodatrace-film? Een geleidelijk streven in de geschet ste richting door verdeeling der kosten over vele jaren zou misschien niet geheel te verwerpen zijn. Men zou b.v. een proef kunnen nemen met een bijblad dat toch vernieuwd moet worden en daarvan na de gewone vernieuwing, (zincografie wordt immers in dergelijke gevallen steeds toege past) een afdruk laten maken op kodatrace—film. De vereischte topografische opwerking van dit ko dat race-bijblad zou weinig tijd kosten. De namen der wegen zijn meestal ingeschrevenDe gebouwen, wegen en wateren zou men kunnen aanduiden door ar ceering, raster en fileering, voor elk soort van aanduiding nader bepaald in beteekenis door middel van een legenda op de kaart Tegen algemeene invoering van hulpkaarten op een geschikte transparante papiersoortwaarvoor eenige proefnemingen noo~

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 10