10 dig zouden zijn, lijkt geen enkel "bezwaar te "bestaan. Voordee- len zijn daarentegen: 1. Men kopieert op de teekentafel (zonder kopieerspiegel) "bij daglicht 2Geen gebruik van kunstlicht (spaart lampen, stroom en ruimte, kopieerspiegelsgordijnen, etc.). 3 IT auwk eur i ge r we rk 4. Minder vermoeiend voor de oogen. 5. Desgewenscht kan men de geheele figuur direct in blauw trekken. 6. Wordt punt 5 toegepast dan kaart eert men gemakkelijkerom dat men minder moeite heeft de beteekenis van potloodlij nen te onthouden. 7. De hooge graad van doorschijnenheid bevordert in hooge ma te de nauwkeurigheid tijdens de bijwerking. Om vergissing uit te sluiten zij nog medegedeeld, dat voor de toepassing van hulpkaarten op transparantpapier niet ge dacht is aan de z.g. calqueerpapier—soortDeze bezit een glad blinkend en meestal vettig oppervlak; zij is daarom min der geschikt. Er bestaan witte transparante papieren waarop men voortreffelijk het fijnste teekenwerk kan uitvoeren zonder de oppervlakte eerst te moeten prepareeren. De oppervlakte daarvan is gelijkmatig en a.h.w. "mat" geslepen terwijl de graad van doorschijnendheid hoog is. De stevigheid, alsook het "vlak en plat" liggen, laten niets te wenschen over. !s Gravenhage, December 1940. Jos. Bongaerts. IADDMEBTKUEDIG TEEKENM SCKRUVEH(vervolg) B. Het schrift in de kadastrale -praktijk. aEaart schrijven. Teneinde zooveel mogelijk eenheid in de uitvoering te krijgen, is het gewenscht, het volgende in acht te nemen. 1) Overal waar op de kaart op- of onderschriften en beschrij vingen moeten worden aangebrachtkieze men dezelfde letter vormen en wel die van het blokschrift. 2) Ind ien eenigszins mogelijk worden letters van gelijke hoog te en gelijke dikte gebruikt hij geliiksoortige beschriivingen. 3) Op- en onderschriften make men zoo kort mogelijk en eens luidend 4) Deze op- en onderschriften worden zoo mogelijk steeds op dezelfde plaats van de kaart aangebracht. 5) De letters worden verticaal op de steunlijn gesteld.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 11