13 schrijfletter en daarvoor ronde typen te "bezigen Tenslotte zij opgemerkt, dat een teekenaar de vaardigheid moet "bezitten om alle beschrijvingen ook uit de vrije hand in blokschrift te kunnen uitvoeren, omdat het voor kleine werk jes niet alleen doelmatiger en sneller kan geschieden, maar ook omdat de grootte van het papier en van de teekening een harmonische verhouding van de gebruikte letters noodzakelijk maakt b. Eet schrift op formulieren "en in staten. Het schrift op hulpkaarten, voor zoover het buiten de tee kening valt, zal ook zooveel als mogelijk en doelmatig is, blokschrift kunnen zijn. Hamen van Gemeenten en ook de schaal aanduiding kunnen, indien het aantal loonend is. beter ge stempeld worden. He invulling van de nummers en grootten op de staatjes geschiedt met gewoon geschreven cijfers, die echter iets minder schuin gesteld kunnen worden dan de gewone schrijf —letters. Twee cijfers binnen een kolom mogen niet verbonden zijn, en ter wille van de duidelijkheid en fraaiheid is het noodig, dat de c?.ifers niet met de verticale lijnen in aanra king komen. Verder zij opgemerkt, dat onderstreepingen voor optellingen of afsluitingen niet te dicht op de cijfers mogen worden getrokken. Indien het veldwerk niet volledig afgewerkt is, zullen de bijschriften en de omschrijving van de plaats gehad hebbende veranderingen het duidelijkst uitgevoerd kunnen worden in draadschrift, waarbij het vierlijnig systeem wordt toegepast (hoofdletters en kleine letters)Een potlood van de hardheid 6 H is, juist omdat men met onbuigbaar materiaal werkt, uit stekend geschikt voor dJLt schrift bij toepassing van het door- druksysteem. In her metingsformulier en (deze worden ook bij den gewonen dienst gebruikt) zijn het bijna uitsluitend cijfers, die men in vult. Op sommige formulieren is een speciale verticale linia— tuur aangebracht, die er op berekend is. dat de cijfers niet tusschen, maar op deze lijnen geplaatst worden (bv.form. Herm. Ho. 27). Hierdoor zullen de cijfers .beter op onderling gelijken afstand en precies onder elkaar gehouden worden. Waar de ver ticale liniatuur niet voor dit doel is aangebracht (bv. form. Herm. Ho. 8), doch bestemd is om er tusschen te schrijven, zor- ge men voor een goede verdeeling binnen de kolommen zonder de lijnen te raken. In deze formulieren worden aftrekstrepen als stippellijnen getrokken. Op veldwerken, waarop onvernummerde perceelen voorkomen, zal ter onderscheiding van de meetgetallen het blokschriftcijfer aanbeveling verdienen; dit geldt ook voor de roode archief- nummers, indien voor de nieuwe perceelnummers het g ,one schrijf cijfer is gebezigd.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 16