LAiiDMüCa Binnenkort zal het hoek "Landmeten" verschenen,dat de heer A.C.J. Hof, landmeter van het kadaster en leider van den op leidingscursus voor teekenaar van het kadaster, op ons ver zoek heeft geschreven. Eet hoek zal worden voorafgegaan door een inteekenbiljetvergezeld van een uitvoerige inhoudsopga ve en een aanbeveling door professor J.M'. Tienstra. Dit inteekenhiljet zal, zoodra het ons T*rordt toegezonden, aan alle teekenaars worden verstrekt. We wekken reeds nu al onze collega's op, zich dit hoek,dat in een zeer 3ang gevoelde behoefte zal voorzien, aan te schaffen. De teekenaars in opleiding voor het verrichten van landmeet kundige veld^erkzaamheden vanzelfsprekend in de allereer-e ste plaats. Zij zullen in dit hoek een richtlijn voor hun oplei ding; vinden, Aan deze opleiding ontbreekt - helaas - zeer veel en onze hoop is er op gevestigd, dat daarin door dit hoek een grondige verbetering zal komen. De teekenaars die reeds met het verrichten van veldwerkzaam- heden zijn belast, zullen zeer veel wetenswaardigs uit dit hoek kunnen putten. Volleerd zullen zij zichzelf wel niet beschouwen (ook hun opleiding liet in vele gevallen te wenschen over) en een gelegenheid als deze, om hun kennis te verrijken, mogen zij niet laten voorbijgaan. Tenslotte alle andere collega's, die we kunnen onderscheiden in twee groepen. Ten eerste de "jongeren", die ten deele nog het vooruitzicht kunnen koesteren om in de toekomst voor de veldwerkzaamheden te worden opgeleid. Voor hen is een aanbeve ling van dit boek overbodig. Ten tweede "de ouderen11, die, het zij door hun leeftijd of anderszins, niet voor den velddienst in aanmerking zijn gekomen. Deze collega's zullen zich ongetwijfeld meer concentreeren op het bureauwerk. Dit bureauwerk is echter gegrondvest op de uitkomsten van de metingen en het zal hen uiteraard interesseeren te weten, hoe een meting tot stand komt en welke moeilijkheden zich daarbij voordoen. Zij zullen daardoor een beter inzicht verkrijgen in de landmeetkundige problemen, hetgeen hun vakkennis in het algemeen zeer ten goe de komt Al met al kunnen we elk collega, zonder uit zonderingdit boek aanbevelen. Uiteraard hebben we nog maar vluchtig van den inhoud van het boek kennis kunnen nemen en hebben we ons voornamelijk moeten oriënteeren op de inhoudsopgave. Het feit echter, dat we zelf den heer Eof verzocht hehb en dit boek voor onze collega's te schrijven, is een bewijs voor het groote vertrouwen dat we in hem stellen. Bovendien heeft Professor Tienstra een zeer 'raar- O -L w

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 20