18 deerende aanbeveling geschreven. Wat wil men nog meer? Zoodra het boek verschenen Is, zullen we er in dit orgaan nog nader op terugkomen. MEDEDEBLLN GM Verplaatst 16 Jan, 1941: de teekenaar E.J, Wilbrink van 7s Eertogenbosch naar Tiel; 1 Febr1941: de teekenaar A,F',A. Piederiet van Roermond naar Eindhoven (ruilvc)1 Haart 1941: de teekenaars S. de Moor van Leiden naar Eindhoven (ruilv.) en F.C.A. Buissink van Winschoten naar Eindhoven (ruilv.)* Verplaatst 1 Febr. 1941: de landmeter J.H.M. Ockels van Arn hem naar Arnhem (ruilv.); 1 Maart 1941: de landmeters A.Daan— je van Arnhem naar Eindhoven; H.A0 van der draaf van Maas tricht naar Eindhoven; J.J.C* van Heiikoop van Dordrecht naar 7 s Hertogenbosch; T.R# Jonker van Haarlem naar DeventerC.0 Krom van Leeuwarden naar Almelo; W. van Mameren van Rotterdam naar Eindhoven; E.J. Prins van Middelburg naar Almelo1 April 1941: de landmeter L.J. Ragut van Amsterdam naar 's Hertogen bosch De verplaatsing van den landmeter D. de G-root van Zutphen naar Utrecht (B.L.W.) is uitgesteld tot 16 Jan. 1941. CIRCULAIRES EN AAMSCHRUVIDGBH Circ. 2917, Algemeen Vorderingsbesluit 1940. (vervolg) Art. 6. Een vordering kan strekken tot terbeschikkingstelling in eigendom of gebruik. De eigendom gaat over vrij van alle lasten en rechten daarop rustende; alleen erfdienstbaarheden kunnen op het. onteigende goed gevestigd blijven, doch niet dan met goedkeuring van den betrokken Secr.—Gen. (Art.7) In alle gevallen, waarin de eigendom is overgegaan van goede ren, waarvoor inschrijving in openbare registers is vereischt, zal de Secr .-Gen. onverwijld voor inschrijving van dien over gang in de daarvoor bestemde registers zorg dragen. De op het gevorderde goed rustende hypothecaire inschrijvingen worden ambtshalve doorgehaald. (Art. 9) De belanghebbenden —te weten de eigenaar, de zakelijk gerechtigden, de huurder en de huurkooper, voorzoover zij althans schade hebben geleden - worden door den Staat, onderscheidenlijk door den persoon of het lichaam, schadeloos gesteld. (Art. 11) Wanneer de Staat of de persoon of het lichaam den eigendom van verkregen goederen wenscht te vervreemden, omdat de eigendom voor het beoogde doel niet langer noodzakelijk is en er nog geen drie jaren zijn verloopen sedert het tijdstip, waarop de eigendom is overgegaan, is degenen, die op dat tijdstip eigenaar was, bij voorkeur boven ieder ander ^erechtipd de poederen tepen beta—

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 21