19 ling van een vast te stellen prijs te koopen. Hiervan kan wor den afgeweken, indien zulks in bijzondere gevallen of met het oog op een behoorlijke verkaveling naar het oordeel van den Secr.-Gen. van het Dep. van landbouw en Visscherij wensohelijk is Circ. 2918. Wijziging: van de grenzen van de gemeenten G-oes, Kloetinge, Kattendijke, Kapelle en Wemeldinge. Circ. 2919, Rangschikking van meetarbeiders van het kadaster voor de toe-passing van het Reisbesluit 1916, Aanvulling op circe 2483. De meetarbeiders worden daarin onder het hoofd "Kadaster*1 opgenomen na "Rekenaar" in klasse 5. Aanvulling op circ. 2681 (Verblijfkosten, aangevuld bij circ. 2830) par. 3 lid 3: Meetarbeiders die buiten de standplaats moeten overnachten, kunnen de werkelijk gemaakte onkosten noodzakelijke verblijfkosten in rekening brengen, met dien ver stande, dat nimmer meer dan i" van de volgens art. 14, le en 2e lid, van het Reisbesluit 1916 (circ. 2483) toegestane be dragen kan worden gedeclareerd. De volgens het voorgaande lid in rekening te brengen bedragen dienen te worden vermeld in den staat Kad. no. 130. In voorkomende gevallen dienen op de derde bladzijde f. in kolom 14 van dien staat, de gegevens te worden vermeld, overeenkomstig die van de kolommen 2.tot en met 6 van de e'erste bladzijde daarvan. Ingegaan 1 October 1940. Circ. 2920,,. Tijdelijke waarneming van inspectiën der registra tie en domeinen. Circ. 2921. Dienst voor Buitengewoon Landmeetkundig Werk. Reeds opgenomen in Orgaan No5, le Jaargang, blz.25. (Aan- schr. 25 Oot1940). Circ. 2922. Voorkoming van pachtprijsopdrijving. Circ. 2923. Pachtprijsopdrijvingslesluit 1940. Circ. 2924. Werkzaamheden opgedragen aan ambtenaren van den belastingdienst. Indeeling en wijziging van inspecties van den belastingdienst. Opheffing en wijziging van de rayons van kantoren. Instelling van kantoren der directe be lastingen, registratie (en domeinen). Indeeling van directies van den belastingdienst. Circ o 2925. Uren van openstelling voor het -publiek van kan toren van de hypotheken, het kadaster en de schee-psbewijzen. De dagen en uren, waarop deze kantoren zijn geopend, worden vastgesteld door den Secr.-G-en. van het Dep. van Fin. Zij wor den in de Hederlandsche Staatscourant bekend gemaakt. Circ. 2926. Deze uren zijn vastgesteld op werkdagen van 9 tot 16-J- uur en op Zaterdagen van 9 tot 12-|- uur. Voor de maanden November 1940 t/m Februari 1941 is van deze uren afgeweken. Circ. 2927. Waarde van zaken, waarover recht van successie verschuldigd is.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 22