du) Algemeen geldt dus: x^=p^sin^ en y^=p^cos^ 3 Evenzoo Hieruit volgt: P2 X2=ï>2sin^2 en y2=P2c°s*2 _L *2 sm^= cos^= siny>2= cos?2= Met de bekende formule voor den sinus van het verschil van twee hoeken kan formule (i) worden geschreven: 2- .0 PiP2 siny„cosy.-cosy siny. 2wvorl" Substitueeren we hierin voor de goniometrische functies de juist gevonden waarden, dan wordt verkregen: 2 0 P1P2(' P2 Px p2 Pl of 2 0 Wl~V2 (II) Deze formule geldt dus algemeen voor een driehoek, waarvan een hoekpunt in den oorsprong van een rechthoekig coördina tenstelsel ligt, onafhankelijk van de plaats der "beide overige hoekpunten, mits deze in positieven zin worden doorloopen. Bij tegengestelden omloopszin zou de uitkomst van teeken verande ren. Ligt de oorsprong van een rechthoekig assenstelsel "binnen een willekeurigen driehoek PgP^ waarvan de hoekpunten in positieven zin doorloopen respectievelijk tot coördinaten heb ben ;y^) (at, ;y2 en dan volgt de oppervlakte uit de som van de drie hoeken P P 0, PoEtO guur 3 Door drie maal formule (li) toe te passen vinden we dus voor de dubbele oppervlakte van fig. 3 *2%- =V2+ *5%- Vs* *3*1 Dat deze formule ongewijzigd blijft gelden, indien de oor sprong buiten den driehoek ligt, is bewezen als we kunnen aantoonen dat de geldigheid blijft bestaan, indien de oor sprong naar een punt met de coördinaten (a;b) wordt overge- orachta en "b kunnen altijd zoodanig worden gekozen, dat het

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 4