4 punt door deze coördinaten voorgesteld - buiten den drie hoek ligt; ja, elk "bepaald punt in het vlak kan er door worden aangewezen. We verplaatsen nu den oorsprong 0 (o;o) naar 0 (a;b) door de assen gelijkgericht te houden, maar ze zoodanig evenwijdig te verschuiven,dat ze elkaar in (a;b) snijden. In dit nieuwe stelsel is 0 de oorsprong (o;o) en de hoekpunten vanAP^PgP^ hebben de nieuwe coördinaten (x^-a; y^-b); (xg-a; y^—b) en (x^-a; y^-b). Zie figuur 3. Passen we formule (III) op deze coördinaten toe, dan wordt het resultaat: (xg-a) (y^-b)-(x^-a) (yg-b) (x3~a) (y2-b)-(xg-a) (y3~b) (x^a) (y3-b)-(x^-a) (y1-b) y1-bx2-ay1+ab-xL y2 +bx1+ay2 ~ab+ +3^ y2-bx3 -ay2+ab-Xg y3 +bXg +ay3~ab+ +Xly3"bxl~ay3 +ab-x3yi +bx3+ay1~ab« We zien, dat formule (lil) zelf weer te voorschijn treedt, waaruit volgt, dat de plaats van den oorsprong van het coördi- natenstelsel ten opzichte van den driehoek onverschillig is. We kunnen het laatste onderzoek ook, aldus interpreteeren: Formule (lil) blijft gelden, over welken afstand de oorspronke lijke driehoek evenwijdig aan de assen ook mag zijn verschoven, Maar dan geldt deze formule volstrekt onafhankelijk van den stand van den driehoek. Immers kan een driehoek van den eenen stand naar een wille keur igen anderen bepaalden stand worden gebracht, door de vol gende verplaatsingen. Door evenwijdige verschuiving'-ten opzichte van de assen van het rechthoekig coördinatenstelsel kan een van zijn hoekpunten in den oorsprong komen te liggen. Deze bewerking doet formule (ui) zijn geldigheid behouden, zooals we juist zagen. Inplaats van in formule (III) denken we ons de oppervlakte dan in de gelijkwaardige formule (i) uitgedrukt. Deze blijft zijn geldigheid behouden, als de driehoek om het hoekpunt dat met den oorsprong samenvalt wordt gedraaid, zooals we bij de behan deling van formule (i) zagen. Is de wenteling volbracht, dan kan evenwijdige verschuiving den driehoek in den gewenschten anderen stand brengen. Om dit met een voorbeeld te verduidelijken zie men figuur 4. Dat toepassing van de oppervlakteformules voor den driehoek in stand I en voor denzelfden driehoek in stand IIII dezelfde A

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 5