2 0 C ?,In,lsIn(Vrt?] I (IV) 2 - O p1p2sin sin(<?3-^) •%-Aain(,'n-''n-l)<ïnpl3in(,'l-',.) Verkort schrijven we deze formule aldus* Wat voor elk der driehoeken gold waar in we den veelhoek verdeeld dachten, is ook op dezen zelf van toepassing: de formu le blijft gelden inge val de pool huiten den veelhoek is gele gen; ja, waar de veel —hoek zich ook in het vlak mag bevinden. We zullen dit eens nagaan hij den vijfhoek van figuur 6. Toepassing van for mule (IV) komt hierop neer, dat we de som nemen van de driehoe- ken PlP20+P2P3O.P3P40+ +F4P60+P5?1° We merken op, dat de hoekpunten van de drie hoeken PgO en P2P3° Fig. 5 Fig. 6 in positieven zin wor den genomen) die van de driehoeken P P 0 P.Pj-0 3 4 J 4 5 en PgP^O in negatieven zin* De eerstgenoemde twee geven dus een positief resultaat, de drie volgende een negatieve uitkomst. Lettende op de volgorde der hoekpunten kan de oppervlakte van den vijfhoek volgens formule (IV) ge schreven worden als de som der driehoeken: wat bliikens de P1P2° W P4P3° P5P4° P1P5°. fi- guur inderdaad juist de oppervlakte van den vijfhoek oplevert, Vullen we figuur J5 aan met een X—as OX en denken we ons de

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 7