20 Vn-fVA (v) |2 - hoekpunten van de n-hoek in de rechthoekige coördinaten ""S6" drukt, dan volgt op gelijke wijze de dubbele oppervlakte van den n-hoek door herhaalde toepassing van formule II 2 °=(^y!:^y2 Wvirx2y3)*<*4y3-,3y4)+- <xi/n-l-xn-l$+C xly.TxnylJ Volgens de verkorte schrijfwijze: Op den vierhoek toegepast krijgt men 2 0 =(X2y1-xLy2) (X3y2-^y3)+(X4y3-^y4) (x1y4^x4y1) of 2-0 (^-x4)(y1-y3)-(x1-X3)(y2-y4) (VI) Door de termen van formule (V) op andere wijze twee hij twee samen te voegen, kan men die met gelijke abscis bijeenbrengen, waardoor de formule 2' 0 - (Vila) ontstaat, of bij het buiten haakjes brengen van gelijke naten: ordi- (vilb) de bekende formules van formulier Hermeting no. 9, welke ook den grondslag vormen voor de bewerking op de rekenmachine (methode Elling) Het zal overbodig zijn nog op te moeten merken, dat genoemde formules van een tegengesteld teeken moeten worden voorzien, indien de hoekpunten in negatieven omloopszin worden door- loopen. Almelo D. de Vries, KUÏÏHM TRANSPARANTE PAPIERSOORTEN VOOR DEN KADASTRALEN DIENST NUTTIG ZUN? Een enkele maal wordt deze vraag wel eens vluchtig bespro ken als men door toevallig contact met andere technische vak ken, kennis neemt van elders toegepaste reproductiesystemen. Met het volgende wordt beoogd eenige belangstelling te wek ken voor het aangeroerde onderwerp. De kadastrale dienst kent wel de zincografische- en fotore productie, doch tot invoering van een of ander lichtdruk- procédé is men nog niet gekomen, alhoewel daaraan misschien

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 8