8 nog "belangrijke voordeelen zijn verloonden, ware het slechts dat men zou kunnen "besluiten "bijbladen te vervaardigen op doorschijnend papier. Ziet men de resultaten welke "bereikt worden "bij modern inge richte teekenbureaux met het reproduceeren van teekeningen, op kodatrace—film geteekend, en heeft men wel eens kennis femaakt met lichtdruksystemen, zooals men die aldaar toepast waartoe men de teekeningen voor dit speciale doel vervaar digt op een transparante papiersoort om scherpe afdrukken te verkrijgen), dan rijst onwillekeurig de vraag of in deze richting iets te verbeteren valt aan de manier, waarop de kadastrale dienst de beschikking verkrijgt over kopieën van kaarten. Gesteld dat van onze bijbladen duplicaten beschikbaar waren, geteekend op kodatrace, geheel genummerd en beschreven en in plaats van gekleurd, voorzien van zeer eenvoudige topografi sche opwerking, dan zou men uiterst snel en goedkoop repro ducties kunnen vervaardigen volgens een droog systeem licht druk. Een aldus verkregen afdruk behoeft niet gecorrigeerd te worden, terwijl afwijkingen door geringe krimping der repro ductie in het algemeen geen bezwaren voor het gebruik kunnen doen ontstaan. Een dergelijk netteplan is toch zeker altijd verre te verkiezen boven de duizenden thans in gebruik zijnde netteplans, welke ondanks hun slechten materieelen toestand en grove onnauwkeurigheden nog in dienst moeten blijven. Van de veld— en gemeenteplans kan hetzelfde gezegd worden; hun waarde als kaart is doorgaans nog lager te stellen. Zou het niet een grootere besparing beteekenen wanneer men naar be hoefte en in weinige minuten een lichtdruk kon vervaardigen van elk plan of gedeelte daarvan?Vervaardigirig van een extract plan' sou kunnen geschieden voor zeer lagen prijs, terwijl de aanvrager op de aflevering even zou kunnen wachten. Een wensch geuit door Prof. J.M. Tienstra in het Tijdschrift voor K. L. van December 1940 blz. 228 zou daarmede in vervullirg kunnen gaan. De eigenschappen van kodatrace mogen voldoende bekend worden geacht. Het materiaal leent zich uitstekend voor ons teeken vak, mits men de speciale kodatrace-inkt bezigt. De radeer— vastheid is ongewoon groot en gaat ver uit boven die van elke andere papiersoort. De doorschijnendheid is wel haast 100$.Het is in veel mindere mate dan welke andere papiersoort onderhe vig aan rekking of krimping. Wanneer men het oude bijblad als werkplan gebruikt, kan men nieuw gekaart eerde porloodlijnen gemakkelijk in inkt zetten op het daarover gelegde kodatrace. Hetzelfde geldt voor hulp- kaarten op gewoon transparantpapier (daarvan bestaan ver schillende soorten, ook in dikkere meer stevige kwaliteiten,

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 9