17 234,0 afgerond en y 68,74 21,67 90,4 afgerond. Het nomogram Kad*57 stelt ons in staat om het argument te be rekenen van een lijn, welker eindpunten in coördinaten "bekend zijn. Om het juist behandelde voorbeeld te controlerenzullen we van de lijn met de eindpunten het argument bepalen met behulp van nomogram Kad.57» We vinden, dat de gegeven punten een abscissenverschil van 18,5 en een or- dinatenverschil van 21*66 hebben* We trekken nu de réchte lijn door het punt 1850 op de linker- ellipsrand van het nomogram naar het punt 2166 op de rechterrand* Deze lijn snijdt de rechte syrametrie-as in het punt,, dat 45 is gemerkt, wat dus met het vorige voorbeeld overeenstemt* Hiermee moet ik eindigen, hoe verleidelijk het ook was, een en ander uitvoeriger te behandelen* Hoe veel is ook verzwegen, dat waard was genoemd te worden* Maar de lezer behoeft niet het slachtoffer te zijn van deze vluchtige behandeling* Onze biblio theek bezit een uitnemend werk over het 'besproken onderwerp :,Nomografielt door Prof*Van Veen* Naast een grondige theorie geeft het fraaie voorbeelden, vaak ingenieus bedacht* Wie er meer van weten wil, kan daarmee terecht* Almelo. D&de Vries* Het is te begrijpen dat er, voordat een stemming van eigenaren is gehouden, reeds heel veel tijd aan een ruilverkavelingsobject is besteed* In het vorig artikel werd er op gewezen, dat er twee vormen van ruilverkaveling zijn* De eerste vorm, de ruilverkavelings overeenkomst, zullen we niet nader behandelen; immers hier be treft het een geheel vrijwillige overeenkomst tussen drie of meer personen en het is niet mogelijk, van te voren te vermelden, hoe deze de handeling wensen* Ruilverkaveling uit kracht van wet is echter geheel aan wettelijke bepalingen gebonden en verreweg de meest voorkomende vorm, zodat een behandeling van dit onderwerp bij verschillende collega's zeker belangstelling zal vinden* Een aanvraag tot een zodanige ruilverkaveling moet schrifte lijk worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie, waarin het blok of het grootste gedeelte daarvan is gelegen* Ze moet vergezeld gaan van een kaart, waarop het blok is aangegeven en ze kan geschieden door: en x 234,0 215 o 49 y 90,4 y 68s74 DE VOORBEREIDING VAN EEN RUILVERKAVELING

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 18