18 lo.óf tenminste 1/5 van hen, die bij het kadaster als eigenaren bekend staan; 2o.of rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingenin het be lang van de land-, tuin-, bosbouw, veehouderij of vervening werkzaam; 3o.of door het Rijk, provinciën, gemeenten, water- of veenschap- pen, veenpolders of lichamen, als bedoeld in art.155 van de Grondwet (momenteel alleen de Wieringermeerwaar voorlopig nog wel geen ruilverkaveling modig zal zijn) Het is begrijpelijk, dat in 't algemeen aan net indienen van een dergelijke aanvraag reeds een belangrijke hoeveelheid werk is voorafgegaan. In de eerste plaats zal er intensief propaganda ge voerd moeten worden, teneinde de eigenaren met de gedachte van een belangrijke wijziging in hun bezit vertrouwd te maken en van het nut te overtuigen. Veel is reeds gewonnen, wanneer in de na bijheid een ruilverkaveling is tot stand gekomen, zodat men met eigen ogen de verbeteringen kan zien en de verdere voordelen rechtstreeks uit de mond van belanghebbenden kan vernemen., Een belangrijk aandeel in de propaganda heeft sinds vele jaren de Nederlandsche Heide Maatschappij gehad, terwijl de laatste jaren ook van de zijde der Centrale Cultuurtechnische Commissie een krachtige propaganda wordt gevoerde Deze commissie adviseert den Minister over allerhande cultuurtechnische aangelegenheden; be halve ruilverkaveling dus ook over ontwateringontginning enz. Volgens de wet worden 2/5 van het aantal leden benoemd na aanbe veling van de volgende centrale landbouwverenigingen: het Konink lijk Nederlandsch Landbouw-Comitéde Christelijke Boeren- en Tuindersbond in Nederland en de Katholieke Nederlandsche Boeren- en Tuindersbond. Van elk dezer bonden is een bestuurslid in de Centrale Commissie opgenomen, waarin voorts zitting hebben de Directeur-Generaal van de Landbouw, een hoofd-ingenieur van de Rijkswaterstaat, een inspecteur der Nederlandsche Heide Maatschap pij en een administrateur van het Departement van Financiën, Secretaris respadjunct-secretaris zijn de heren Ir„FoP.Mesu en Ir.A.G.Swart Deze commissie heeft een zeer belangrijke taak bij de voorbe reiding van een ruilverkaveling. Bijgestaan door cultuurconsulen ten voert ze, als boven reeds vermeld, een intensieve propaganda door besprekingen met de besturen van belanghebbende lichamen en met de verschillende eigenarenc Door deze besprekingen krijgt ze een indruk van de huidige gebreken van het object en krijgt ze ideeën over een eventuele nieuwe indeling der grondenDoor oon- tact met b.v. een streekplannendienst wordt het mogelijk, om het te ontwerpen stelsel van wegen aan te passen aan de plannen voor de omgeving.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 19