baarheid der gronden voor de eigenaren, de tegrenzirjgvan net 19 Zij staat zodoende volledig het lichaam of de eigenaren, die besluiten de aanvraag tot ruilverkaveling in te dienen, terzijde* Zodra de aanvraag bij Gedeputeerde Staten is ingediend, stel len deze haar in handen van de Centrale CommissieNu wordt het object nog eens terdege bestudeerd. Een onderzoek wordt ingesteld naar de ligging van de eigendommen (verspreid of niet), de afwa teringstoestand en de mogelijkheden tot verbetering, de bereik- blok (te groot of te klein) en de ondertekening der aanvraag (1/5 deel der eigenaren of een tot aanvragen bevoegd lichaam). Verder wordt nagegaan of er geen gronden in de aanvraag zijn op genomen, bedoeld in de artikelen 9 t/m 11 van de Ruilverkavelings- wet 1938 en voorts de algehele cultuurtoestand van de gron den. Zonodig wordt een waterpassing verricht en een hoogtekaart samengesteld. Sr wordt dan een voorlopig plan van wegen en water lopen ontworpen, ten behoeve waarvan soms blijkt, dat nog meerde re gronden in het blok moeten worden opgenomen. Daarbij waar borgt de veelzijdige samenstelling der commissie, dat het natuur schoon eventueel niet te veel zal lijden. Een voorschrift van het Departement eist, dat voor iedere aanvraag mede het advies van het Staatsbosbeheer wordt ingeroepen, dat op zijn beurt weer hulp kan verkrijgen van de z0g0 Commissie-Weevers. De gezamenlijke adviezen geven een volledig inzicht in de wetenschappelijke waar den van het terrein (o0m0 op plant-, dier- en bodemkundig gebied) en het natuur- en landschapsschoon Nadat een en ander grondig bestudeerd is, wordt een rapport ingediend bij Gedeputeerde Staten. Op het bureau van de Cultuur technische dienst zijn dan uit de kadastrale leggerextracten diverse kaarten vervaardigd, welke het inzicht vergemakkelijken. Behalve de hoogtekaart, Oom. een kaart waarop de eigendommen van iederen eigenaar in een bepaalde kleur zijn aangegeven en een kaart, waarop de eigendommen, gerangschikt in groepen naar hun grootte, ipet een bepaalde kleur voor iedere*groep, zijn aangege ven. Ook wordt soms een kaart vervaardigd, waarop de cultuur van ieder perceel met een kleur wordt aangegeven. Gedeputeerde Staten moeten de aanvraag afwijzen, indien ze blijkens het advies niet aan de wettelijke voorschriften voldoet. Zij kunnen haar o.ok om andere redenen van de hand wijzen, en in beide gevallen doen zij daarvan schriftelijke mededeling aan aan- vrager(s) en de Centrale Commissie. Beroep op de Kroon is moge lijk. Keuren Gedeputeerde Staten de aanvraag goed, dan wordt, in overeenstemming met de Centrale Commissie, een voorlopig plan van wegen en waterlopen vastgesteld, terwijl tevens wordt bepaald, welke wegen en waterlopen voor uitvoering bij voorraad in aanmer-

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 20