20 king komen. Nu leggen Gedeputeerde Staten ter kostc-loze inzage, de navolgende, door de Centrale Commissie vervaardigd^ stukken ter secretarie van elk der gemeenten waarin het blok is gelegen: lo. een kaart, waarop de percelen en grenzen van het blok zijn aangegeven, alsmede het voorlopig plan van wegen en waterlopen, waarop is aangeduid, welke daarvan voor uitvoering bij voorrraad in aanmerking komen; 2o0 een lijst van de bij het kadaster bekend staande eigenaren; 3o. het advies van de Centrale Commisèie aan Gedeputeerde Staten, betreffende de wenselijkheid van ruilverka veling* Van deze ter-inzage-legging wordt aan iederen eigenaar schrif telijk kennis gegeven, terwijl door aanplakking aan de gemeente huizen en publicatie in tenminste 2 nieuwsbladen, algemene bekend heid aan de plannen wordt gegeven» Gedurende een maand hebben de eigenaren nu gelegenheid hun be zwaren in te dienen bij Gedeputeerde Staten, die daarna direct een vergadering van eigenaren uitschrijven0 De oproeping tot die vergadering geschiedt in verband met de rechtsgevolgen, niet al leen in 't openbaar, zoals met de eerste ter-inzage-legging het geval was, maar ook door middel van een aangetekend schrijven aan elk der (kadastrale?) eigenaren. Op deze vergadering kan iedere eigenaar zich door een gemach tigde laten vertegenwoordigenmaar als gemachtigde wordt slechts hij erkend, die de schriftelijke machtiging aan den voorzitter kan tonen en van wiens machtiging Gedeputeerde Staten tenminste 2 dagen van te voren bericht van den lastgever hebben ontvangen. Teneinde te voorkomen dat, zoals vroeger wel gebeurde, goede plannen worden verworpen, doordat enkele tegenstanders op handte keningen jacht zijn gegaan en met een hele lijst volmachten tegen stemmen, is thans de bepaling gemaakt, dat een ieder slechts voor één persoon als gemachtigde kan optreden. De voorzitter der vergadering wordt door Gedeputeerde Staten uit hun midden'-gekozenTer vergadering zijn mede aanwezig een vertegenwoordiger der Centrale Commissie en de landmeter, die waarschijnlijk als deskundige zal worden aangewezen. Ook zijn veelal andere autoriteiten, als bcv. burgemeesters, tegenwoordig. Op deze vergadering wordt door den voorzitter nog eens een ui teenzetting gegeven van de plannen, terwijl ook door de Centra le Commissie nog eens gewezen wordt op het grote nut van uitvoe ring der plannen. Alle belanghebbendendus niet alleen de ka dastrale eigenaren, maar ook b.v. pachters, kunnen hun bezwaren, wensen of instemming mondeling naar voren brengen. Zij, die onroe rende goederen, welke niet tot het voorlopig vastgestelde blok behoren, daarin wensen te zien opgenomen en die daartoe tenminste 8 dagen van te voren een verzoek bij Gedeputeerde Staten hebben

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 21