21 ngediend, onder toevoeging van de uittreksels uit het kadastra le plan en de legger, kunnen inwilliging van hun verzoek even eens ter vergadering bepleiten» Wordt hun verzoek ingewilligd, dan worden zij geacht te hebben voorgestemd» Deze eigenaren mo gen niet tegenstemmen, wat begrijpelijk is, daar zij anders hun verzoek zouden kunnen indienen om de ruilverkaveling te helpen "kelderen" Wanneer de bezwaren en voordelen voldoende zijn beredeneerd, heeft de voorzitter de belangrijke taak, de grenzen van het blok vast te stellen» Hij let daarbij op de ingediende verzoekschrif ten, doch is overigens volkomen vrij in zijn beslissing, waarop beroep niet mogelijk is» En nu kan tot stemming worden overgegaan. Daartoe is ter ver gadering aanwezig een alphabetische stemmingslijst, waarop, ach ter de naam van iederen eigenaar, de kadastrale grootte is ver meld, waarvoor hij stemgerechtigd is (aandelen in meerdere arti kelen worden dus gesommeerd)» In geval van recht van opstal, erfpacht, beklemming, vruchtgebruik, gebruik of bewoning geldt voor de bepaling van het aantal stemmen de stem van elk der ge rechtigden» Voor wat betreft de oppervlakte echter de eenstem migheid van de gerechtigdenWanneer deze eenstemmigheid niet bereikt wordt, blijft de oppervlakte van het betrokken gedeelte buiten beschouwing, Wanneer de gronden in onverdeelde eigendom worden bezeten, wordt iedere mede-eigenaar geacht eigenaar te zijn van zijn evenredig deel» In de practijk komt het wel eens voor, ,dat men stemgerechtigd is voor 0 centiaren als gevolg van afronding» In het overigens uitmuntende werkje van Mr0A»F. Schepel: "De Ruilverkavelingswet 1938"wordt op dit punt de wet verkeerd uitgelegd» Mr»Schepel schrijft n»l»; "Zijn er b.v» 8 medeëigenaars van een perceel, groot 4 h»a„sdan telt ieders stem bij de berekening van de meerderheid in kadastrale grootte mee voor h» a» Dit gebeurt echter alleen, wanneer elk der eigenaren 1/8 van de eigendom bezit. Vermeldt de legger echter de aandelen 5/8, 2 x 1/8 en 5 x 1/40, dan zijn de acht eigenaren niet stemgerech tigd voor ieder -g- h»a»,maar resp» voor 2-g- h.a.,2 x h.a» en 5 x 10 a, Volgens de wet wordt iedere niet-stemmer geacht te hebben voorgestemd. Voorstanders kunnen dus rustig thuisblijven» Dit heeft echter ook tot gevolg dat reeds van enkele verkavelingen kon worden gezegd, dat de overledenen de aanneming hebben bewerk stelligd. Immers alleen kadastrale eigenaren zijn stemgerechtigd en juist bij gronden, waar ruilverkaveling zal worden toegepast, blijkt de tenaamstelling vaak onjuist» Het betreft immers veelal gronden van geringe waarde en onopvallende grondbelastingbedra-

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 22