22 geno zodat ze gemakkelijk vergeten worden in de successiememorie te vermelden en deze fout blijft dan onopgemerkte Toch is de reeds lang overleden eigenaar, indien hij nog in de legger voor komt, stemgerechtigd Na afloop van de stemming wordt het aantal tegenstemmers op geteld (het totaal aantal stemgerechtigden is van te voren reeds vastgesteld). Vormt het aantal tegenstemmers de minderheid, dan is de ruilverkaveling aangenomen. Inmiddels is ook de oppervlak te van de tegenstemmers gesommeerd en vergeleken met de totale oppervlakte waarover gestemd werd, verminderd met het buiten be schouwing gebleven gedeelte0 Al zou de uitslag der stemming ook een meerderheid van tegenstemmers uitwijzen, dan gaat de ver kaveling toch door, indien de eigenaren, die tegengestemd hebben, niet de helft van de voornoemde oppervlakte bezitten. Blijkt ook dat echter het geval, dan nog kan de ruilverkaveling doorgaan. Be Centrale Commissie kan n.h, indien tenminste {•- der stemgerech tigden, dan wel de eigenaren van tenminste k der oppervlakke, hebben voorgestemd, aan den Minister voorstellen de ruilverkave ling toch te laten doorgaan, daar het algemeen belang het tot stand komen ervan dringend vordert, Boch ook deze meerderheid van i is nog niet de uiterste grens voor uitvoering van een ruilver kaveling. Indien n.1* de Minister meent, dat het algemeen belang de tot standkoming van een ruilverkaveling dringend vordert en wel zo dringend, dat de beslissing erover niet aan de eigenaren mag worden overgelaten, dan geeft hij-, onder overlegging van een kaart, waarop de grenzen van het blok zijn aangegeven, hiervan kennis aan Gedeputeerde Staten, In dat geval volgt weer de gewone procedure van bijeenroeping der eigenaren, alleen wordt aan het slot der vergadering niet gestemd, maar dient de Minister, indien hij intussen nog niet van mening is veranderd, een wetsontwerp in, houdende het besluit tot ruilverkaveling en aangevende de begrenzing. Bit ontwerp wordt op de gewone wijze door de wetge vende instanties behandeld. Voor zover door de technische dienst van het kadaster al dan niet reeds aan de omschreven voorbereiding is gewerkt, komt, indien de ruilverkaveling wordt aangenomen.- thans het werk voor het personeel van de kadastrale ruilverkavelingsbureaux, want met de uitvoering kan nu worden begonnen. Hierover echter in het vol gend nummer. Utrecht. J.H.van de Vrugt. Art9 o In het blok mogen onroerende goederen,, voor militaire doeleinden in gebruik, slechts met toestemming van Onzen Minister van Defensie worden opgenomen.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 23