aar gang No2 April 1941» ""TOMOGRAFIE "Wo das Rechnen anfangt, hort das Denken aufHHeeft men de oplossing van een wiskundetopgave gevonden, dan "blijft alleen het dom geeijfer over. Daar zit iets waars in. Maar de praktijk verlangt resultaten: goede uitkomsten zijn onontbeerlijk. Onbetrouwbaar omspringen met cijfers maakt iemand (hoe goed zijn wiskundig inzicht overigens mag zijn) ongeschikt voor een vak, waar veel rekenwerk bij te pas komt. Hoe verschillend kan dat rekenwerk worden uitgevoerd. Legt iemand het volle accent op de Duitse uitspraak, die juist werd aangehaald, dan dreigt het gevaar, alt hij inderdaad zijn denk vermogen uitschakelt. Aan de opzet van zijn werk is het misschien ;e zien. Want dikwijls doen er zich mogelijkheden voor, die waard aijn denkend overwogen te worden. Waardoor b.v. een en ander be- ;ort kan worden. Als bewijs kunnen de rekenschema's dienen, die gearukte formulieren, welke tot een mechanische behandeling uit nodigen, maar waarvan de samenstelling een denkend vernuft ver raadt. Toch moet dit ook in het kleine, gewone werk zo goed moge lijk tot uitdrukking worden gebracht, op zijn minst door ordelij ke opstelling en duidelijke uitvoering van het rekenwerk. Dit houdt intussen geen verheerlijking van het rekenen in. Welkom zijn de hulpmiddelen, welke het moeizaam cijferen bekorten en verlichten. Wie zou het liever zonder rekenmachine en -tafels willen stellen? Niemand onzer. Tot die moderne hulpmiddelen nu behoort ook de nomografie Ontleden we het woord, dan blijkt het eerste deel te zijn afge leid van nomos wet, de rest van graphein schrijven, beschrij ven. Een vlugge lezer vermoedt nu misschien al, dat de nomografie ons in staat stelt om uitkomsten uit een figuur af te lezen. Zo is het inderdaad: we zijn op het terrein van de grafische bereke ningsmethoden. De uitkomsten worden geleverd door een figuur (nomogram)waarop bij een serie gegevens binnen zekere grenzen gelegen, op eenvoudige wijze bijbehorende uitkomsten kunnen wor den afgelezen, welke anders stuk voor stuk na een dikwijls inge wikkelde numerisehe berekening zouden worden gevonden. Een nomo gram is dus een grafische rekentafel Anders dan bij het maken van een constructie, welke de grafi sche oplossing van een bepaald geval levert, is men met behulp van een toepasselijk nomogram (zonder verder tekenwerk) in staat van een serie mogelijke gevallen, welke stuk voor stuk een gelijk soortige berekening zouden eisen, de uitkomsten op te schrijven na het volgen van een eenvoudige aanwijzing, zoals de voorbeelden

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 2