2 verder wel zullen verduidelijken. Het gebruik van nomogrammen is eenvoudig* de samenstelling vaak moeilijk en bewerkelijk. Als het intussen de moeite maar loont. Indien eenzelfde soort berekening herhaaldelijk optreedt in een groot bedrijf en een nomogram geeft een tijdsbesparing van één kwartier - wat geeft het dan of er een paar dagen zijn ge moeid met de zorgvuldige constructie van het nomogram? Steeds meer v/orden nomogrammen toegepast - in bijna alle tech nische vakken zijn ze doorgedrongen. Met het verschijnen van de nieuwe HeTeWc zijn er een tiental in de serie materieel Kadaster opgenomen Met twee ervan zullen we nader kennis maken; Kad.no.57 en 58. Maar eerst zullen we enkele famiiie-eigenschappen (goede en slechte) onder t oog zien en de beide hoofdsoorten leren onder scheiden Een grafische methode heeft zijn bezwaren. Cijferbewerkingen hebben vóór,., dat de nauwkeurigheid naar believen kan worden opge voerd. Wat aan de werkelijkheid ontleend wordt, is echter nooit theoretisch zuiver in ronde getallen uit te drukken, Verder is het waarnemen, wat de nauwkeurigheid betreft, aan zekere grenzen gebonden. Praetische gegevens zullen dus steeds als benaderde waarden moeten worden opgevat. Wordt dit vergeten, dan kan dat tot uitkomsten leiden die, als ze niet verstandig worden afgerond, nauwkeuriger schijnen dan ze zijn. Want tenslotte bepaalt de nauwkeurigheid van de gegevens in de eerste plaats de nauwkeurig heid van de uitkomst. De techniek stelt zich dikwijls tevreden met gegevens, welke nog een behoorlijke speling toelaten. Dan is er ook geen enkel bezwaar tegen het gebruik van rekenmethoden, die volkomen bruik baar zijn en alleen de zoveelste decimaal (die in dit geval zon der zin zou zijn) niet leveren. Bovendien wordt het gebruik van grafische rekenmethoden in de techniek gerechtvaardigd* omdat aan de uitkomsten soms alleen de eis gesteld wordtdat ze aan de veilige kant zijn; ze moeten al leen maar behoorlijk beneden of boven een vooruit vastgestelde grens liggen. Hierin meen ik de reden te vinden van de geweldig ruime toe passing van grafische rekenwijzen rekenliniaal5 nomografie) in te ehni sche vakken Het blijft intussen onomstotelijk waar, dat9 uitgaande van be paalde gegevens, de nauwkeurigheid bij een numerische bewerking naar believen kan worden opgevoerd. De grafische methode is hierin beperkt door de meer of mindere deugdelijkheid van de constructie en de maatstaf ervanc Maar door het kiezen van een weloverwogen beeld en een passende schaal kan de grafische tafel ook vaak een nauwkeurigheid geven, als men voor het nagestreefde doel maar wensen kan

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 3