Sn juist voor omslachtige en bewerkelijke formules.) waarbij de nomogrammen vooral op hun plaats zijn en letterlijk vutkomst brengenhebben zij: overzichtelijkheid, aanschouwelijkheid en eenvoudigheid op een ingewikkeld ~ecijfer voorc "Het doel der nomografie isT het construeren van meetkundige "figuren, uit welke bij elkaar behorende waarden van enige ver anderlijke grootheden afgelezen kunnen, worden"0 Aldus begint het leerboek over Nomografie van proflvan Veen, Zowel de getallenwaarde van de gegevens als van de gezochte uitkomsten moeten dus op een of andere wijze in de 'bedoelde fi guur zi j:i aange bracht c Hierbij worden twee hoofdmethoden gevolgd, In het eerste ge val bestaat het nomogram uit stelsels rechte of kromme 'lijnen» waarbij elke lijn van een waarde wordt voorzien: nomogram met li jnenschalen0 In het tweede geval bestaat het nomogram uit lijnen, waarop een rij punten met deelstreepjes .is aangegeven en van waarden voorzien; dit zijn nomogrammen met puntenschalen0 De voorbeelden zullen dit wel ophelderen. Over het schaalbegrip behoeft niet veel gezegd te worden. De bise- i levert verschillende enkele schalen. Figuur 3 beeldt even eens een enkelvoudige schaal af. Figuur 2 geeft een dubbelschaal: aan weerszijden van de rechte lijn (de drager) zijn verschillende schalen aangebracht. Figuur 1 geeft een afbeelding van een drievoudige schaal, waarmee men graden Celsius in graden Réaumur en Fahrenheit kan omzetten en omgekeerd. Alle drie thermometerschalen zijn regel matig: voor elk afzonderlijk geldt, dat bij gelijke afstand van twee schaalpunten gelijke afleesverschi'llen behoren0 Dit geldt eveneens voor de rechterkant van de dubbelschaal van figuur 2; links gaat dat niet op, zoals een vluchtige be schouwing eeds doet zien. Deze dubbelschaal is de grafische voorstelling van een tafej. van Harkink., waarmee uit pijl en koorde de oppervlakte van een cirkelsegment gevonden kan worden (zie b0vo; "Eenvoudige land meetkundige berekeningen"onmisbaar voor eiken tekenaar die "bij" wil zijn). Ziet men de gedrukte tafel, dan bestaat zij eveneens uit twee kolommen getallen, aan het hoofd voorzien van p s k en L De overige ruimte van het blad wordt ingenomen door interpolatie- tafeltjes In de grafische tafel geschiedt het interpoleren steeds op het oog, door schatting dus. Het gebruik van deze dubbelschaal wordt toegelicht met het volgende Voorbeeld: Van een cirkelsegment is de pijl p 1,5; de

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 4