4 koorde k 3,5. p k 3 7 04285 We kiezen op de drager zo goed mogelijk het punt waarvoor de linkerschaal (p k) de waarde 0,4285 aangeeftc Bij dit punt le zen we nu op de reehterschaal (V) de waarde 0,7562 af0 Ban is de oppervlakte van het segment p k ls5 x 3S5 x 0,7562 3,97; afgerond: 4,0. Een heel belangrijke onregelmatige verdeling wordt in figuur 3 voorgesteld: de logarithmische schaal Be nomogrammen van de figuren 11 en 12 bestaan elk uit drie van dergelijke schalen* Figuur 3 is gekopieerd van een kleine rekenliniaalMaar los van een bestaande schaal kan een logarithmische schaal geconstru eerd worden met behulp van een gewone logarithmentafel Op die wijze is de schaal van figuur 12 "gekaarteerd"Uit gangspunt is het punt, dat op de schaal met 1 gemerkt is: log 1 Oo Voor het punt met 10 gemerkt, is vanaf het begin op schaal 1 1000 uitgezet 100f)00o Het punt 4 op de z^_ schaal is gevonden door 60,2 uit te passenE omdat log 4 0,602. Deze aan wijzing zal wel voldoende zijn om een ieder in staat te stellen de overige verdelingen eveneens aan te brengen* We keren tot figuur 3 terug. Wat is nu de kenmerkende eigen schap van de logarithmische schaal? Dezes dat met gelijke ver houdingen der afleesgetallen gelijke afstanden van de schaalpun- ten overeenkomen. Zo is b.v. de afstand der schaalpunten 1 en 3 gelijk aan die van de punten 2 en 6, van 2,5 en 7,5 of van 3 en 9» Breiden we de schaal uit (we veranderen de bovenste 1 in 10)s dan zetten we er een volkomen gelijk stuk boven op, alleen moeten de afleesgetallen 10 maal zo groot genomen worden (zie hiervoor de rniddenschaal op figuur 12) Een gedeelte van de schaal als van 1 tot 10 wordt de logarithmische eenheid genoemd. In figuur 3 bedraagt deze 12v5 cm. Op de logarithmische schaal kunnen nu ook de bekende eigen schappen worden toegepast als b,vt: log (a b) - log a log b. Nemen wc de afstand tussen de punten 1 en 2.5 tussen de passer en zetten we die b.v. vanaf punt 3 naar boven uit, dan komen we terecht bij 7,5. We hebben immers de logarithmen van 2,5 en 3 opgeteldzodat het resultaat moest worden 2,5 x 3 7,5* Hadden we bedoelde afstand vanaf punt 3 naar beneden afgepast, dan von den we 1,2. We hebben nu een aftrekking uitgevoerd. En omdat log a - log b log (a b)vinden we nu terecht als resultaat 3:2,5- 1,2. Eenvoudiger woraen deze bewerxmgen uitgevoerd door twee pre-

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 5