5 cies gelijke schalen als van figuur 3 langs elkaar te schuiven» Ziehier de rekenliniaal0 In figuur 4 is de stand gekopieerd, waarbij de bedragen van de bovenste schaal met 1,6 worden verme nigvuldigd, De 1 van de bovenste schaal correspondeert met 1,6 beneden. De gehele bovenschaal is ten opzichte van de onderste verschoven over een bedrag ais de afstand tussen de schaalpunten 1 en 1,6 bedraagt. Elk getal op de bovenschaal correspondeert dus met een getal op de benedenschaaldat 1,6 maal zo groot is. We zien inderdaad, dat het getal 5 boven staat tegenover 8 bene den, 7,5 tegenover 12, enz. Een opmerkzaam lezer vraagt misschien, hoe op de rekenliniaal het onderscheid te zien is tussen 1,2 en 12» Antwoord: dat is niet te zien. Ook de logarithmentafel geeft geen wijzers. Met het plaatsen van de komma's moet men even uitkijken. In werkelijkheid is de rekenliniaal natuurlijk fijner onder verdeeld dan op de meer schematische voorstellen van figuur 4 is geschied. Alvorens tot de bespreking van de volgende nomogrammen over te gaan, merk ik uitdrukkelijk op, dat geen van de hierbij afge drukte voorbeelden bedoeld zijn om in de praktijk te worden ge bezigd. Ze dienen alleen om het besproken onderwerp te verduide lijken. Nomogrammen met lijnen-schalen Als eerste voorbeeld is in figuur 5 opgenomen het vermenig- vuldigingsnomogram van Erochot. Het bestaat uit drie stelsels rechte lijnen. Voor de eerste factor, zp kiezen we de betreffende lijn uit de serie rechten, die evenwijdig lopen aan de schuine zijde van het driehoekig nomogram. Voor Z2 de betreffende lijn uit de bundel lijnen, welke straal vormig op de rechte hoek toelopen. Bewegen we ons vanaf het snijpunt van die beide lijnen juist horizontaal naar links, dan kan het product z^ worden afgelezen. Want lijn z^ is een exemplaar van de horizontale lijnen in de f iguur Deze handelwijze is in t kort aangegeven door de drie lijntjes van pijltjes en de letters z voorzien. Voorbeeld: 5x6. zp 5 wordt voorgesteld door de lijn van Zp 5 uit, schuin omhoog lopende. Z2 6 wordt voorgesteld door de lijn van punt 6 op de schuine zijde uit, schuin naar be neden gaandeHorizontaal links van het snijpunt lezen we z^ 30 af»

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 6