6 Een ander vermenigvuldigingsnomogram levert figuur 6. De eerste factor is een der rechte horizontalede tweede een der rechte verticale lijnen, Het product is een lijn behorende tot het stelsel kromme lij nen (hyperbolen) Voorbeeld: 5 x 8. Toelichting is wel overbodig. In figuur 7 is door mij een nomogram ontworpen, dat aan het vorige doet denken, Het heeft hetzelfde doel als de dubbelschaal van figuur 2: het berekenen van de oppervlakte van een cirkelseg ment uit pijl en koordeP Zonder tussenberekeningen is de opper vlakte af te lezen. Mits het nomogram behoorlijk wordt uitge-r breid, lijkt het me ook in de practijk bruikbaar. Wie het vorige begrepen heeft, zal ook wel met dit nomogram kunnen werken. Bij figuur 2 namen we het voorbeeld: pijl 1*5; koorde 3#5* In dit lijnennomogram toegepast gaan we van punt p 15 hori zontaal naar rechts tot het punt, waar de verticale (k 3 9 5) -lijn gesneden wordt. Het snijpunt ligt bijna op de kromme (4?~)lijn, We lezen direct af: oppervlakte 4o0, Homogrammen met puntenschalen Hu zijn we bij de tweede hoofdmethode aangeland. Alle volgende nomogrammen behoren hiertoe. Een zeer eenvoudig voorbeeld levert figuur 8, Het bestaat uit drie gelijke en evenwijdige regelmati ge schalen a, b en c. De beginpunten 0 liggen op een rechte lijn. De middelste schaal (c) ligt tweemaal zo ver van a als van b, Wat voor een bedrag 'lezen we nu op de c-schaal af, als er een rechte lijn wordt aangebracht door punt a op de a-t en punt b op de b-schaal? De bekende trapezium-formule geeft direct het ant- 1 x a 2 x b woord: c of c (a 2b) 3» De lijn in de figuur getrokken door a 0,3 en b 0S5 geeft c (0,3 1) 5 13 30. Figuur 9 stemt nagenoeg geheel met figuur 8 overeen. Alleen is de c-schaal zó verdeeld, dat we er, in vergelijking met figuur 8S een drievoudige waarde op aflezen. Het nomogram van figuur 9 levert dus de uitkomsten van de for mule: c a -f 2b o Voorbeeld: de lijn door a 0,3 en b 0,5 geeft c 0,3 1 1,3. In figuur 10 is weer een kleine variatie aangebracht. Deze verschilt alleen hierin met de vorige, dat de c-schaal over een bedrag van 0,497 schaaldeel in de langsrichting naar beneden is verschoven. Dit nomogram dient dus voor oplossing van de formule c a 2b 0,497.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 7