7 Figuur 11 is niet anders dan figuur 10, waarin alleen de re gelmatige schaalverdelingen door logarithmische zijn vervangen. Daardoor gaat de formule c a 2b 0,497 van figuur 10 2 0 497 over in c axb x 10 De laatste factor is dus het getal 77^ (logT~f 0,497), Vervangen we de letter a door h en de letter b door r, dan lezen we op de middenschaal van het nomogram de formule TT^r^h af, de inhoud van een cylinder voorstellende met een hoogte h en waarvan de straal van het grondvlak r bedraagt. Om uitkomsten te verkrijgen.^ maken we gebruik van een stuk helder doorzichtig papier, van een dunne rechte lijn voorzien, We vermijden zo het trekken van strepen op het nomogram ter ver hoging van zijn levensduur. Voorbeeld: Sen deksel van 2 cm hoog met een middellijn van 7 cm (h 2 en r 3? 5) heeft een inhoud van 76 cm^ Maken we alleen gebruik van punt 1 van de h~schaal? dan snijdt de lijn van hieruit naar een punt van de r-schaal getrok ken, de middenschaal zodanig, dat we er de oppervlakte van een cirkel met straal r op aflezen, 1 oor h 1 word.t de formule immers 7/"r2 Voorbeeld: Een cirkel met straal r 1*8 m heeft een opper vlakte van 10,2 0 Nu de lezer het hele wordingsproces van het door mij ontwor pen nomogram van figuur 11 heeft kunnen volgen, zal het alle ge heimzinnigheid wel verloren hebben, In figuur 12 is wederom een vermenigvuldigingsnomogram afge beeld Het gebruik zal wel duidelijk zijn. Ook de samenstelling is niet moeilijk te doorgronden. Bevond schaal c van figuur 8 zich juist midden tussen de schalen a en b5 dan zouden we de formule c (a b) 2 aflezen: het gemiddelde van a en b Gingen we nu de regelmatige verdeling door een logarithmische vervangen, dan ontstond figuur 12 met dien verstande, dat de mid denschaal dezelfde verdeling als de overige schalen droeg. Op de middenschaal zou dan de meetkundig-, in plaats van de rekenkun dig middelevenredige gevonden worden: c \7a,b Door nu op de middenschaal een verdeling aan te brengen, waarbij de logarithmische eenheid half zo groot als van de overi ge schalen wordt genomen, vinden we op gelijke afstanden van het beginpunt in het midden de kwadraten van de waarden op de zij schalen en de formule c Vad gaat over in c - a.b. (Uit de middenschaal en één der zijschalen is een dubbelschaal samen te stellen, die een grafische kwadraattafei vormt).

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 8