de zeer geringe verschillen door indeling wegwerken. De ondervinding heeft geleerd, dat men, op deze wijze werkend, in aanmerkelijk korter tijdsbestek de beschikking krijgt over de nieuwe kaart op 1/1000, dan door rechtstreekse kaartéring uit de meetgetallen. Vellicht zal bij het lezen van het voorgaande bij iemand de vraag rijzen, waartoe het nodig is, kaarten op 1/1000 te ver vaardigen van een gebied waarvan reeds kaarten beschikbaar zijn op de schaal 1 250. De behoefte aan kaarten op l/lOOG spruit o.a. voort uit de wenselijkheid de kaart niet te bezigen voor het ontlenen van vrij nauwkeurige maten omtrent de ligging van perceelgrenzenIn het algemeen is men geneigd grotere nauwkeurigheid toe te schrijven aan uitpassingennaarmate de schaal van de daarvoor gebezigde kaart ruimer is* Verkeerde conclusies op grond van uitpassingen verricht door niet-deskundigen tijdens de raadpleging van veld-, nette of gemeenteplansworden voorkomen door de beschikbaarstel ling van kaarten op 1/1000 of nog kleinere schaal* Tevens wordt aaardoor de bijhoudmg vereenvoudigd Men dient de kaart meer te beschouwen als hulpmiddel voor de verkenning en voor de admini stratie Dat desondanks kaarten op 1/250 worden samengesteld van De- paalde gebieden, geschiedt uit technische overwegingenc Zij vormen een middel om tot op zekere hoogte controle te verkrijgen over de juistheid der meetgetallenZij zijn tevens bruikbaar voor de graphische of half-graphisehe grootte-bereke ning van de percelen, benevens voor controle op de berekening uit meetcijfers. Dovenal zijn de kaarten 1 250 van belang voor de bepaling van de kadastrale grenzen, omdat men, gebruik makend van oude metingen, door kaartéring en berekening waardevolle gegevens verkrijgt om tot een goede conclusie omtrent kadastrale grenzen te geraken. In het algemeen verkrijgt het publiek geen inzage van kaarten 1 250. Met het voorgaande is getracht een beknopt beeld te geven van de mogelijkheid om nieuwe kaarten op schaal te vervaardigen vol gens een systeem, waarbij van foto-reproductie wordt gebruik ge maakt. Tevens blijkt daaruit, dat de mechanisatie nog niet ge heel werd doorgevoerd. Aansluitend aan het vorenomschreven systeem wordt met het volgende de mogelijkheid besproken van een geheel mechanisch systeem voor het vervaardigen van kaarten op 1/lQCC. Daartoe stelle men zich voor: Q

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 10