11 zijn berekend en die zijn gelegen op ongeveer 1 cm uit elk hoek punt van elk blad, Deze punten alléén kunnen dan misschien vol doende zijn orn een snel en goed resultaat op te leveren bij de aansluiting (wanneer zij in plaats van de berekende punten sub c bedoeld, op het vel kodatrace sub c zijn aangebracht met de coördinatograaf0 Wanneer de kaarten 1/250 op papier met aluminiumlaag zijn ge tekend en de verkleiningen worden op de laatstgenoemde manier aangesloten, dan wcrdt het misschien mogelijk* dat de optredende verschillen in de aansluiting zó gering wordendat men zonder verdere correcties genoegen kan nemen met de bereikte nauwkeurig heid, liet overtekenen op een vel kodatrace en het fotografisch corrigeren door geringe vergroting of verkleining is dan nog mo gelijk, Zorgt men bij het in inkt zetten der bladen op 1/250 voor een lijndikte, gelijk aan het viervoud der later vereiste op 1/1000 en 'behandelt men de beschrijving op analoge wijze* er tevens op lettend, dat deze op de plaats en in de richting komt te staant;. als vereist wordt voor het blad 1/lOGC,. dan verkrijgt men, het zelfde toepassend voor nummerenj bijpijlen enz*fde kaart 1/1C0Q onmiddellijk in haar geheel. 1s-GravenhageJos .Bongaerts In voorgaand artikel wcrdt de hermeting Amsterdam genoemd. Aangezien ik de eer heb daarbij werkzaam te zijn* zal collega Bongaerts mij wel veroorloven enige practische opmerkingen te maken De pointe van het betoog is: het samenstellen van een plan 1 a 1000, door op een vel kodatrace-film een aantal verkleinin gen van kaarten 1 a 250 (positieve films) te plakken met droog doorzichtig kleefband. De uitvoering van een dergelijke methode is naar mijn mening alleen mogelijk op de volgende voorwaarden: a. de kaarten 1 a 250 moeten op papier met aluminiumlaag ver vaar digd zijn; b. de fotografische verkleiningen van deze kaarten mogen geen afwijkingen met de vastgestelde maat vertonen; cde kodatrace-film mag niet onderhevig zijn aan hinderlijke rekking of krimping; do het plan bestaande uit films, plakband en kodatrace (een eigenaardig mengelmoes Jemoet geen vreemde verschijnselen vertonen onder de bewerkingen, welke het moet ondergaan voor het vermenigvuldigen door licht- of neodruk; e, de mogelijkheid van neodruk van het plan moet vaststaan.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 12