12 We zullen deze voorwaarden eens nagaan. Over papier met aluminiumlaag hebben we al zoveel goeds ge hoord, dat gebruik daarvan ten zeerste toe te juichen zou zijn. Wanneer we echter bedenken, dat er al jaren vergeefse moeite is gedaan om beter papier te krijgen voor onze minuutplans en bij bladen, dan geloof ik, dat het beschikbaar stellen van papier met aluminiumlaag tot de vrome wensen behoort. Het lijkt me daarom beter, dat we op de begane grond blijven en dat we er rekening mee houden, dat de kaarten vervaardigd moeten worden op het pa pier dat ons ter beschikking wordt gesteld. Met deszelfs eigen aardigheden. Het ene plan krimpt of rekt meer dan het andere. Een voorbeeld demonstreert dit. Kortgeleden moesten verkleiningen ge maakt worden van 12 kaarten 1 a 250, alle op dezelfde soort pa pier vervaardigd. Van 3 plans bedroeg de indeling C902$,van 4 plans 0,04/c, van 1 plan 0,05$, van 3 plans 0,1$, terwijl op 1 plan een uitdeling van 0,06$ geconstateerd werd. Het behoeft geen betoog, dat voor de fotografische verkleining niet dezelfde bewerking kon plaats vinden. Strikt genomen zouden er 5 instellingen nodig zijn. Evenzovele bronnen om kleine ver schillen te veroorzaken. Dan de diverse technische bewerkingen, die de films moeten ondergaan, voor ze gebruiksklaar worden afge leverd. Ondergaat elke film wel precies dezelfde bewerking? De beantwoording van deze vraag laat ik aan bevoegden over. Aan de voorwaarde, dat de verkleiningen geen afwijkingen ver tonen, kan practisch niet voldaan worden. En die is van het grootste belang, daar de methode door collega Bongaerts aanbevo len, alleen uitvoerbaar is bij voldoen aan deze voorwaarde. Waarom zal ieder begrijpen. Wanneer men twee films, welke te groot of te klein zijn, aan elkaar moet sluiten, terwijl men daarbij gebonden is aan de aan- sluitingspunten op de kodatrace-filmdan zullen de percelen, welke gedeeltelijk op de éne en gedeeltelijk op de andere film voorkomen (en dat is regel), onjuist voorgesteld worden. Ze zijn of te groot, of te klein. Erger wordt het nog, wanneer door aan sluiting van twee films, waarvan de ene groter is dan de andere, doorgaande rechte lijnen gaan verspringen! Hieruit vloeien eigenaardige consequenties voort, welke bij het Kadaster zeker niet aanvaard kunnen worden. Afgezien van deze twee voorwaarden, waarvan niet uitgesloten is, dat er in de toekomst aan voldaan kan worden, staat of valt do methode bij niet voldoen aan de andere voorwaarden. De kodatrace-film mag niet hinderlijk rekken of krimpen. Collega Bongaerts deed daarover eerder optimistische mededelin- doch andere mij bereikte inlichtingen zijn daarmee volkomen otrijd. Zelf heb ik geen onderzoek kunnen instellen, omdat

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 13