13 kodatrace nagenoeg niet meer verkrijgbaar is. Dat de voorwaarde onder .d genoemd, eerst deugdelijk onder zocht moet worden, alvorens tot een proefneming kan worden over gegaan, is duidelijk en daarom een gebiedende eis. Neodruk moet mogelijk zijn, liet Kadaster kan voor minuutplans, bijbladen en netteplans geen lichtdrukken (op het daarvoor ge bruikelijke, dunnere en daardoor aan grote werking onderhevige Men ziet uit voorgaande opmerkingen, dat het gemakkelijker is een methode aan te prijzen, dan ze uit te voeren. Hoewel erkente lijk voor de goede bedoelingen van collega Bongaerts moet mij de opmerking van het hart, dat hij ons generlei positieve medede lingen kon doen. Amst e rdam AValk VARIA (Gebruik bij meetkunde gerust„meetkunde De gewone vlakke meetkunde vormt de voornaamste basis van het technisch-theoretisch gedeelte van ons vak. Wordt aan de meetkun de op het eerste examen in verhouding reeds niet meer aandacht besteed dan aan de algebra? Met de praktijk voor ogen is dit ook best te begrijpen. Wat is daar hoofdzaak? Het berekenen van lijnstukken en oppervlakten. Hiervoor wordt in 1t algemeen meer een meetkundige, dan een algebraïsche bewerking vereist. In het oude Griekenland was de hier bedoelde meetkunde al tot hoge bloei gekomen. Nagenoeg al wat wij nodig hebben, was reeds opgenomen in het wiskundige standaardwerk der oudheid: de "Elementen" van Euclid.es, hetwelk ruim 300 jaar voor het begin onzer jaartelling is ontstaan. Gedurende meer dan 2000 jaar heeft dit werk zich als leerboek der elementaire wiskunde op de eerste plaats weten te handhaven. Bekend is de anecdote, dat, op de vraag van koning Ptolomaeus Philadelphus: of er geen gemakke lijker manier was om wiskunde te leren dan uit de "Elementen", Eucliaes ten antwoord gaf: "Tot de wiskunde leidt geen aparte weg voor koningen" Het eerste boek der Elementen bevat als Propositie XLVII de beroemde stelling van Pythagoras, Daarbij wilde ik even stilstaan. En uit theoretisch èn uit praktisch oogpunt is deze stelling van het grootste belang. Na genoeg alles kan iemand van wiskunde zijn vergeten: als laatste restje blijft deze stelling hangen.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 14