15 MEDEDELINGEN Eervol ontslagen: 1-6-41: de tekenaar P^Peterse te s-Graven- hage; de meetarbeider J.Tavenier te Amsterdam. Benoemd;1-8-41: tot boekhouder te Zutphen; C.F.Oosterloo te Amsterdam; 1-5-41: tot meetarbeiders: J0W.Koolmoes te Arnhem en J.R.Benning te Amsterdam. CIRCULAIRES EN AANSCHRIJVINGEN. Circ.2958Credieten voor opbouw van onroerende moederen en schepen. Tot zekerheid van oorlogsmolestcredieten voor opbouw of herstel van onroerende goederen kunnen inschrijvingen in de hyp registers worden bewerkstelligde Hetzelfde geldt voor credieten, welke worden verstrekt voor opbouw of herstel van. door defensie- maatregelen beschadigde boerderijen. De inschrijving geschiedt ten behoeve van het Rijk of van de stichting. Zij kan ook ge schieden ten behoeve van een gemeente. De inschrijvingen ter zake van credieten voor opbouw of herstel van ten gevolge van defersie- maatregelen of oorlogsgeweld beschadigde boerderijen kunnen be treffen de beschadigde boerderij met erven en aanhorigheden als mede de daarbij behorende landerijen voor zover deze toebehoren aan den eigenaar van de boerderij. Deze inschrijvingen hebben ge lijke kracht als ingeschreven hypotheken. De inschrijvingen ter zake van credieten voor opbouw of herstel van andere onroerende goederen dan de hiervoor genoemde, kunnen 'betreffen het door oor logsgeweld getroffen onroerende goed met erven en aanhorigheden, alsmede andere onroerende zaken-, toebehorende aan den eigenaar van het getroffen goed. doch deze andere onroerende zaken slechts voor zover daarop geen hypotheken rustenwelke niet mede op het getroffen goed gevestigd zijn. Deze inschrijvingen hebben gelijke kracht als ingeschreven hypotheken, met dien verstandedat zij voorrang hebben 'boven de hypotheken tot en met 15 Mei 1940 inge schreven, en boven de tweede en volgende hypotheken van na die datum. Circ2959Hypotheken in verband met de wederopbouw. Circ2960Zegelcontrole Circ.2961o Rangschikking van kantoren. Circ.2962. Instelling van departementen van Algemeen BestuurP welke de naam zullen dragen van Dep. van Opvoeding,. Wetenschap* en Cultuurbescherming en van Dep.van Volksvoorlichting en Kunsten. Circ„2965. Regeling voor het jaar 1941 van de gevolgen voor de

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 16