16 provinciën, het gemeentefonds en de gemeenten van de vervanging van de tot dusver bestaande belastingen naar het inicornen door één enkele inkomstenbelasting Circ.29o4. Verlenging van de geldigheidsduur en tot wijziging van wetten ter zake van werkloosheid, Circ.2965. Instructie opzending materieel. Circ.2965o Aangiftebiljetten voor de Waardevermeerderingsbe lasting. Circ.2967. Vrijstelling van zegelrecht en van couponbelasting., Circ.29680 Vermindering van de leges en vrijdom van zegelrecht voor afschriften van of uittreksels uit de akten van de burger lijke stand, aangevraagd ten behoeve van het onderzoek naar de afstamming Giro.2969c Naziening van sterflijsten. Giro ..2970 c W j j z i g 1 ng d e r gr ens tu s s e n de ge in e e n t e n G- e 1 d e rm. al s e n en Buurmalsen, Circ.2971» Wijziging van het rechtsgebied der Raden van Beroep voor de directe belastingen. Giroo2972. Opheffing en instelling van kantoren Circe2973. ^Uitbetaling beloning van de leraren van de cursus ter opleiding van candidaten voor het ambt van commies der D0BW> Ien Aen van Ren B Ciro02974o Examens voor adj.,commies der R.en D0 Circ.2975* Afkondiging van het civiele standrecht Circo2976Vaststelling: van richtlijnen betreffende de Weder opbouw GirCo2977o Herstel Rijn- en Binnenvaartvloot L Circ.2978. Bepalingen betreffende de Comptabiliteit der D;B0? R.en D0 Circ«2979« Vergelijkend onderzoek voor de aanwijzing van candidaat-surnumerairs bij de administratie der belastingen.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 17