2e Jaargang No. 3. Juni 1941. AFTREDEN BESTUURSLID B.J.LENSEN Reeds geruime tijd geleden - nog vóór het uitbreken van de oorlog - kondigde collega B.J.Lensen ons aan. dat hij in geen ge val zijn bestuursfunctiedie per 1 Juli 1940 zou aflopen» wenste te verlengen. Door zijn benoeming tot leraar aan de opleidingsschool voor Tekenaar van het Kadaster bleek het hern niet meer mogelijk de tijd? nodig voor het vervullen van zijn bestuursfunctie* beschik baar te stellen. Wanneer de jaarlijkse algemene vergadering in Augustus jol, zou zijn gehouden9 zouden we dus ook een nieuw be stuurslid hebben moeten kiezen Zijn besluit betreurden we zeer, doch we dienden zijn motieven te respecterenc Het strekt hem tot eer,, dat hij er niet voor voelde om de opgenomen taak, wegens gebrek aan tijd3 slechts ten halve te vervullen. Intussen kon onze algemene vergadering door de tijdsomstandig heden niet plaats vinden. Daarop volgde de fusie N,V0V„-~ N J,C, met de daaruit voortvloeiende consequenties voor onze vereniging. Het deed ons groot genoegen, dat collega Lensen zich 'bereid ver-r klaarde de lopende zaken af te doen,, totdat de nieuwe organisa tievorm gevonden zou zijn. De Ambtenaarsbond functionneert nu en collega lensen meende dat nu het ogenblik was aangebroken orn zijn 'bestuursfunctie neer te leggen. Zijn besluit is onherroepe lijk. Dit spijt ons. Hartgrondig, Collega Lensen heeft zich in de afgelopen 5i~ jaar een excellent bestuurslid betoond. Hij bezit daarvoor de eigenschappenvoortspruitende uit natuurlijke aan leg, Slechts goed overwogen en daardoor altijd bruikbare denk beelden en adviezen kon men van hem verwachten. Daarnaast toonde hij zich een uitstekend schrijver. Veie ar tikelen van zijn hand verschenen in ons orgaan, We herinneren aan: Uniformiteit - Normalisatie - Praotische wenken bij het 'be zigen van tekeninkten - trekverven en tekengereedschap - en de nog niet voltooide artikelenreeks: Landmeetkundig tekenen. Deze artikelen verraden zijn grote vakbekwaamheid en spreken van liefde voor zijn vak. Ook buiten onze collegiale kring is er voor zi jn pennevruchten grote belangstelling olechts node zullen we hem in onze bestuurskring missen. Een troost is, dat we hem zullen kunnen behouden als gewaardeerd medewerker van ons orgaan. Ongetwijfeld zal hij ons nog veel hebben te zeggen. Nuttige wenken en praotische opmerkingen zullen

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 2