2 we ook in de toekomst gaarne van hem tegemoet zien. Wat dit "be treft doen we, hopelijk niet tevergeefs, een beroep op hem. Onze collega's zijn hem voor zijn toewijding en ijver zeer veel verplicht. Ook wij wensen hem hier onze grote dank te betui gen voor de prettige en vruchtdragende samenwerking in ons be- stuur. HEt BESTUURo PS UITVC3RIHG VAM EEM RUILVERKAVELING Zodra een ruilverkaveling is aangenomenzenden Ge depute er de Staten hiervan onverwijld een afschrift aan de arrondissements rechtbank,, binnen welker rechtsgebied het blok of het grootste gedeelte daarvan is gelegen,, alsmede aan de Centrale Commissie. De rechtbank benoemt dan zo spoedig mogelijk een rechter-commis- saris, die daarop alle stukken betreffende het blok van Gedepu teerde Staten ontvangt. Op advies van de Centrale Commissie en de burgemeesters der gemeenten, waarin het blok is gelegen en die daartoe overleg heb ben gepleegd met de plaatselijke landbouwverenigingen en water schapsbesturen. benoemen Ged,Staten een plaatselijke commissie, 'bestaande uit drie ledens die de uitvoering der ruilverkaveling ter hand neemt. Deze commissie ontvangt een door de centrale com missie vastgestelde instructie. Zij wordt voortaan bijgestaan door een andmeter van het kadaster die, ale landmeter-deskund ges evenais zijn plaatsvervanger, door den minister wordt aange wezen Inmiddels ontvangt deze landmeter-deskundige van de centrale commissie de kadastrale extracten (op speciale formulieren) van de in het blok liggende percelen, voorts een daaruit samengesteld kaartsysteem van eigenaren en de met behulp daarvan vervaardigde stemmingslijst. Verder afdrukken van een kopie van de kadastrale kaart (met hoogte-cijfers en voorlopig plan van wegen en water lopen) en een afschrift van het advies der centrale commissie aan Gedeputeerde Staten. Indien de betrokken landmeter niet aan de voorbereiding heeft medegewerkt, valt voor hem uit deze stuk ken bedoeling en omvang van het object reeds op te maken, Cp het ruilverkavelmgsbureau wordt nu een aanvang gemaakt met de vervaardiging van een boekhouding. All ereerst w "den de registers R 1 en R 3 samengesteld. R 1 valt het best te verge lijken met de kadastrale legger, want in het hoofd wordt de vol ledige kadastrale tenaamstelling met artikel vermeld, terwijl daaronder alle geheel of gedeeltelijk in de verkaveling vallende percelen worden opgenomen. Alle artikelen ontvangen hierbij te vens eei speciaai. ruil verkavel ings-volgnuiwer hdtWOlk gSdUFPFldS

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 3