de gehele bewerking blijft bestaan, E 3? het percelenregistery na wijziging in de inrichting van het formulier ais R 13 genummerd, is een variant van het kadas trale register 110,71» Het bevat de perceelnuramers met grootte leggerartikelvolgnummer R 1 en verwijzing naar de eventuele hypothecaire inschrijvingen. Teneinde gemakkelijk de ligging van elk perceel te kunnen vinden, wordt op een overzichtskaart van het blok een willekeurig ruitennet gesteld en deze nieuwe "let ters en nummers der ruit" worden in R 1 en R 3 vermeid» Van E 3 (13) ontvangt de hypotheekbewaarder een afschrift en hij weet daardoorP welke percelen in de verkaveling vallen» Zo is hij in staat om regelmatig opgave te doen van alle wijzigingen in de toestand door toezending van afschriften van staten 73 en 73bis en van inlichtingen omtrent de hypotheken, alle betrekking hebbende op of in verband staande met de percelen, welke in de ruilverkaveling vallen» Vinden in enige maand geen wijzigingen plaats, dan zendt hij negatief bericht» De hypotheken9 welke betrekking hebben op in de ruilverkave ling vallende percelen, worden verzameld in een "register van hypotheken'1 E 16, Zij ontvangen een apart volgnummer en worden in rood aangetekend in het register R 1, zodat men er naderhand steeds opmerkzaam op wordt gemaakt» Dat is van groot belang,daar de hypotheek zal overgaan van de met hypotheek bezwaardeperce len op de toe te wijzen kavel(s). De eerste taak van de plaatselijke commissie is het samen stellen vari een zo volledig mogelijke lijst van alle rechtheb benden met vermelding van de aard en de omvang van ieders recht. Daartoe wordt artikel voor artikel nagegaan» waarbij de eigenaren persoonlijk inlichtingen verschaffen en ook de gegevens ter se cretarie (vaak is de burgemeester tevens voorzitter der Fl.Com missie) goede diensten bewijzen» Nagegaan wordt voorts welke hypotheken niet meer bestaan, welke percelen kadastraal onjuist geboekt zijn en wie de huurders zijn van één of meerdere percelen. Na dit nauwkeurig onderzoek naar alle rechthebbenden wordt een naamlijst (R 2) opgemaakt en kan een aanvang worden gemaakt met de volgende belangrijke phase: de schatting. Zodra de Centrale Commissie bepaald heeft, hoeveel schatters nodig zijn, worden deze door de Plaatselijke Commissie benoemd. Daarna wordt het terrein bezocht door de gezamenlijke Commissies, den landmeter en eventuele andere deskundigen en door de schat ters. In overling overleg wordt bepaald in welke klassen de gronden zullen worden ingedeeld. Door middel van proefgaten van Cc5'C tot 1 meter diep, met glad afgestoken wand, wordt de beste en de slechtste grond onderzocht en de bodemstructuur genoteerd (soort van grond, dikte van de bouwvoor, samenstelling onder-

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 4