4 grond enz.) en voor elk wordt de waarde per h.a, vastgesteld. Daarna wordt bepaald hoeveel overgangsvormen tussen deze beide soorten voorkomen. Dit geschiedt voor elke afzonderlijke wijze van bestemming (bouwland, weiland enz.). De kenmerken van deze tussenklassen worden genoteerd en voor elke wordt de waarde per h.a. vastgesteld. Beslissend is dus het natuurlijke voortbren- gingsvermogen van de grond, niet de staat van onderhoud, de lig ging of de speculatieve waarde bouw-terreinBij het vaststel len van de grondwaarde wordt uiteraard uitgegaan van de cultuur waarde die de grond heeft onder de tijdsomstandighedens waarin de ruilverkaveling wordt uitgevoerd. Het resultaat van deze terreinsopneming wordt neergelegd in een procesverbaal, waarin de klassebeschrijving en de bijbehoren de schattingswaarden worden vermeld. Daarna kan de eigenlijke schatting plaats vinden. Deze geschiedt niet per perceel; dit zou tot onbillijkheden aanleiding kunnen geven bij de nieuwe perceelsindeling. Wanneer n.1. een bepaald perceel uit twee gedeelten bestaat, die ten zeerste in waarde uiteenlopen en bij de nieuwe indeling zou daar mee geen rekening worden gehouden, daar het perceel als geheel geschat is, dan zou voor eenzelfde prijs per are de "één een slechter stuk ontvangen dan de ander. De wijze waarop de schatting geschiedt is zeer bijzonder. Op het terrein worden, al naar gelang de vorm van het blok hoofd- schattingslijnen uitgebakend. Deze worden zowel aangemeten aan oude scheidingen,, waardoor ze gekaarteerd kunnen worden op het oude plan als wel aan de inmiddels aangebrachte meetkundige grond slag, zodat ze ook in het nieuwe plan gebracht kunnen worden. Tussen deze hoofdschattingslijnen worden om de 100 meter schat- tingslijnen uitgebakend. De praktijk heeft n.l. uitgewezen, dat het gemakkelijkst geschat wordt tot op een afstand van 50 rneter aan weerszijden van een schattingslijn Op het kantoor heeft men van het blok een kopie gemaakt op 'Ferrodur-papierd.i. doorzichtig papier, bestand tegen vocht en van bijzondere stevigheid. Teneinde verwarring met schattingsge tallen te voorkomen, worden de kadastrale nummers niet vermeld, maar worden ter oriëntering de namen der eigenaren in potlood in de percelen aangetekend. Op deze z.g. schattingsveldkaart worden de hoofd- en andere schattingslijnen gekaarteerd. Bij de eigenlijke schatting zijn heel wat mensen behulpzaam. In de eerste plaats de schatters (meestal 5) die vergezeld zijn van gravers. Zij gaari in een strook van 50 meter aan weerszijden van de schattingslijnen op en neer om, met behulp van gaten en grondboringen, de grond op regelmatige afstanden te onderzoeken. Een paar stckkendragers hebben schattingspiketten bij zich en ver-

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 5