5 zamelen deze weer als ze aangemeten zijn. Twee meetarbeiders ne ten niet de meetband in de schattingslijn vanuit de hoofdschat- tingslijn. In deze schattingslijn worden loodlijnen genomen op de schattingspikettendie door de schatters op de klassegrenzen worden geplaatst. Te notatie geschiedt tot op 1 meter nauwkeurig, terwijl de lengte der loodlijnen wordt uitgepast. De landmeter kaarteert ze met een biseau op de schattingsveldkaart, die op een meettafel (met 1 poot) gespannen is en door een jongen wordt meegedragen. De schattingsgrenzen en klassecijfers worden met groen-, de meetcijfers met zwart potlood aangetekend in z.g* Duitse notatie (d.i. loodrecht op de bij ons gebruikelijke wijze). Sr wordt zo veel mogelijk aangewerkt op kadastrale grenzen. Het is begrijpelijk, dat de bewerking van grond van een zelfde kwaliteit geheel verschillend kan zijn, en daarom hebben de schat ters het recht om cultuurtoeslagen of aftrekken (bij verwaarlo zing) toe te passen. Deze bedragen worden in rood genoteerd, ter wijl de grenslijnen hiervan eveneens in rood worden aangegeven. Teneinde eventuele vergeten maten en bedragen tijdig te kunnen constateren, worden de zwarte, groene en rede potloodcijfers nog 's avonds in inkt overgetrokken. Alles staat den landmeter dan nog helder voor de geest, terwijl zonodig de volgende dag nog een nieuw onderzoek kan worden ingesteld. Is de gehele schatting verricht, dan wordt de schattingsveld kaart (al naar de grootte van het blok uit één of meerdere exem plaren bestaande) door den landmeter en de schatters ondertekend. Met immer gelijk met de schatting der gronden vindt schatting plaats van de eventuele onroerende goederen en beplantingen. Daar de nieuwe indeling zeker niet binnen het jaar zijn beslag heeft en ook dan nog de toewijzing der kavels als regel plaats heeft na het binnenhalen van de oogst,hoeft met één-jarige gewas sen geen rekening te worden gehouden, wel echter met bomen, hout wallen, struiken enz. Is de schatting verricht, dan kan men voorlopig op het kantoor weer verder. De schatting wordt n.l. op werkplan 1 (d.i. een ko pie van het minuutplan en bijblad) gekaarteerd en daarop berekend. Heeft reeds vooraf opmeting plaats gehad, dan kan deze ook op het nieuwe plan gekaarteerd worden. Ook hier worden weer de klasse- grenzen- en -nummering in groen aangegeven en de grenzen en bedra gen van cultuurtoeslagen en aftrekken in rood. Valt een zodanige grens samen met een kadastrale grens, dan wordt deze laatste in de betreffende kleur geslangd. Bomen worden aangeduid met rode sti per, waarnaast het schattingsbedrag. Hu wordt perceel voor perceel in het formulier R 4 de schatting bere, end door de oppervlakte der in de verschillende schattings klassen vallende gedeelten te berekenen. Blijkt daartoe voldoende

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 6