6 aanleiding, dan wordt de grootte geredresseerd, echter als regel alleen in de eigen "boekhouding en niet door middel van een staat 755 omdat immers binnen korte tijd toch alle percelen zullen ver vallen. Natuurlijk moet de oude grootte bewaard blijven, teneinde naderhand een juiste invulling van kolom 9 in de staat 75 te verier i jgen Is de gehele schatting berekend, dan wordt zij in het register R 1 geboekt en per artikel getotaliseerd, waarna een recapitula tie van alle artikels de totale schattingswaarde met haar onder verdeling in de verschillende klassen geeft. Nu komt het taaie werk om alle rechthebbenden aan te schrijven want zowel de lijst van rechthebbenden als de schatting wordt ter visie gelegd. Soms gebeurt het, dat aan één gezin tien of meer kennisgevingen moeten worden gezonden, omdat elk der rechthebben den bericht moet worden. Behalve door middel van aangetekende brief, wordt het de rechthebbenden ook medegedeeld door adverten ties in ten minste 2 nieuwsbladen en door aanplakking aan de be treffende gemeentehuizenTer visie worden gelegd de lijst van rechthebbendenhet werkplan 1, waarop de schatting is aangegeven en het register R 1, waarin de volledigetenaamstelling met alle kadastrale percelen en de schattingsbedragenDe bestudering er van is kosteloos, terwijl van de opkomst der rechthebbenden te vens gebruik wordt gemaakt om ieders wensen voor de nieuwe inde ling in het "wensregisterte noteren. Heeft de ter-visie-legging plaats gehad, dan kan de blokgrens niet meer gewijzigd worden. De belanghebbenden kunnen protest in dienen tegen de samenstelling van de lijst van rechthebbenden en tegen de schattingsuitkomstenZij moeten dat binnen 14 dagen schriftelijk doen bij de plaatselijke commissie. Na verloop hier van worden alleen nog maar als rechthebbenden erkend diegenen,die voorkomen in voornoemde ijst, of die een protest hebben inge diend, benevens hun rechtverkrijgenden Voorzover geen bezwaren zijn ingediend, staan dan ue lijst van rechthebbenden en de uitkomsten der schatting vast, waarvan door de plaatselijke commissie proces-verbaal wordt opgemaakt. De in gediende bezwaren worden dan door haar onderzocht en ze tracht tot overeenstemming met reclamanten te komen. Gelukt dat, dan worden de wijzigingen aangebracht, lukt t niet, dan krijgt de rechter-commissaris de stukken. Deze schrijft een openbare zit ting uit, waartoe wéér alle rechthebbenden en reclamanten warden uitgenodigd (ook deze kennisgevingen werden door het ruilverkave lingsbureau verzonden). De bijeenkomst wordt bijgewoond door ver tegenwoordigers van de centrale- en plaatselijke commissie en door den landmeter. Eerst worden de bezwaren tegen de toekenning en de vaststelling eer rechten behandeld, daarna de protesten te-

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 7