7 gen de schatting. Zij die niet opkomen en ook geen gemachtigde -zenden, worden geacht hun bezwaren te hebben ingetrokken (behal ve bij tijdige mededeling met beroep op overmacht). Wordt op deze zitting geen overeenstemming verkregen, dan wordt het. een rechtszaak (zie voor het verloop daarvan de artikelen 59 t/m .68 der Wet). Zeiden komt het echter zover daar de reclamant behal ve de kosten voor een eventuelen advocaat,, óók de kans beloopt, dat hij, wanneer hij in het ongelijk wordt gesteld, de kosten van het geding moet "betalen,, Wie niet tijdig geprotesteerd heeft en niet op de lijst voor komt* is zijn rechten onherroepelijk kwijt. Ook zijn rechtsop volgers kunnen geen rechten op de gronden van het blok meer doen gelden, al bezitten zij daarvan nog zulke doorslaande bewijzen* Dit is wel een zeer unieke bepaling, want wanneer zij dus niet vermeld zijn vervallen alle eigendoms- en mogelijke zakelijke rechten, hypotheken (niet het vorderingsrechtja zelfs huur- en pachtrechten Wanneer, hetzij onmiddellijk, hetzij na tussenkomst van rechter-commissaris of rechter, de lij3t van rechthebbenden en de schatting vaststaan kan tot de eigenlijke ruilverkaveling worden overgegaan. Utrecht. J(,H„van de Vrugt. TWEED-U EXAMEN TEKENAAR VAN HET KADASTER (FEBRUARI 1941) De opgaven voor het gemeenschappelijke gedeelte waren: 1* Het kaartéren van een hulpkaart (Gegeven veldwerk potlood kopie op hulpkaart reg.no.9) Tijd uur* Zie de bijlagen A, B en C, 2 Het opmaken van een tenaamstelling (Gegeven hulpkaart met nieuwe toestand en oude percelen veldwerk reg.no.9). Tijd uur. Zie de bijlagen DE en F. 3o Het maken van een verwijzingTijd 2j uur. 4- Berekeningen A en B. Tijd resp.l-è en 3 uur. Zie bijlage Q. 5 - Schri jvenTijd 2 uur 0 Zie bij lage H 6. Zelfstandige kaartéring. Het kaartéren van een terrein, waar voor de ligging der vasts punten gegeven is. Niet in inkt te zetten,. Tijd 4 uur. 7- Kaarttekenenw Gegeven een dunne grijze lijn zineographie Tijd 5~k uur. Voor het hoofdeli jk gedeelte: 8o Bijwerken van een zineographie Tijd 3 uur.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 8