8 9- Kopiëren van een gedeelte van een plan voor op te maken hulp- kaart. Ti id 1 uur. Verder werden de candidaten mondeling geëxamineerd in: Voorschriften. Tijd 30 min. RekenenTijd 40 min. L1ECHANISCHE REPRODUCTIE Het verkrijgen van een nauwkeurige kaart is stellig een belang rijk doel bij de uitvoering van een hermeting. De tot heden daarvoor toegepaste werkwijze, bestaande in het kaartéren der meetgetallen op de vereiste schaalwordt bij de hermeting Amsterdam in sommige gevallen verkort door inschakeling van foto-reproductie op een wijze als hierna in het kort wordt vermeld Alvorens begonnen wordt met de samenstelling van de nieuwe kaart op 1/1000heeft men reeds kaarten vervaardigd op 1/250, Sen aantal van deze aan eikanaer sluitende, bladen oo 1/250 vormen samen het gebied, dat op de nieuwe kaart 1/1000 wordt af gebeeld Deze voltooide kaarten op 1/250, op vellen papier ter grootte van 100 x 67 cm,, zijn fotografisch verkleind tot de schaal 1 a 1000. Voor het samenstellen der nieuwe kaart op i/1000 worden deze verkleiningen gebruiktwaarbij men tot heden het kopiëren heeft toegepast op de volgende manier: loop een vel papier van 100 x 6? cm worden de in coördinaten berekende punten., alsmede de ruitpunten, gekaarteerd op de schaal 1/1000 met 'behulp van de coördinatograaf 2o. het papier met de sub 1 verkregen resultaten wordt op de kopieerspiegel gelegd en de fotografische verkleiningen wor den, na onderschuivingin potlood gekopieerd op het aange legde blad. De nauwkeurigheid van de films is proefondervindelijk zó hoog opgevoerd, dat slechts geringe verschillen optreden in het samen vallen van identieke punten op het aangelegde blad enerzijds en op de film anderzijds. Bij het kopiëren beschikt men verder over de nodige hulpmidde len om dit werk zo nauwkeurige mogelijk uit te voeren. Het plan wordt zoveel mogelijk afgedekt met zwart papier. Een electrisch aangedreven ventilator zorgt voor afvoer van warme en toevoer van koude lucht onder de glasruit. Hierdoor wordt bereikt, dat de temperatuur constant blijft. Tijdens het kopiëren kan de geroutineerde tekenaar de optreden-

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 9