n pu 9 Uit het voorgaande is duidelijk, dat bij vernieuwing uitslui tend door kopiëring van de hulpkaarten de fouten niet hersteld worden. Ze gaan dan onherroepelijk van de hulpkaart naar het nieuwe plan over. Bij kopiëring wordt het plan wel in materiële zin vernieuwd, maar de innerlijke, de technische waarde van het nieuwe blad blijkt even ondeugdelijk als die van het oude* Bij de vernieuwing van een bijblad kan men vaak ook met vrucht van de boeken van berekening gebruik maken: zoals bij twijfel om- plan te vergelijken met de onderdelen in het boek van berekening opgegeven* Ook kan men in sommige gevallen bij langgerekte perce len een vergelijking van de lengten op het plan met die uit het boek van berekening afleiden na herleiding der berekeningeschaal tot de schaal van het plan* Het proces-verbaal van grensbepaling eindelijk kan opheldering geven in die gevallen, waar op het minuutplan de loop van Gemeen tegrenzen aan twijfel onderhevig isc Het nieuwe blad. Het vernieuwde bijblad is te beschouwen als een verzamelblad van de suppletoire stand tot het tijdstip van óe vernieuwing en van de nog bestaande minuuttoestanddie zo nauwkeurig mogelijk in onderling verband zijn gebracht* Be wenselijkheid' om het verrichte werk blijvend te bewaren ligt voor de hand* Het voordeel daarvan doet zich onmiddellijk gevoelen voor de bladen, die bewerkelijk zijn geweest, waarvan de minuutstand nog een onbeduidend deel uitmaakt vergeleken bij de suppletoire toestand0 Maar zelfs voor bladen, die eenvoudiger zijn, die minder tijd en arbeid hebben gekost, verdient het over weging of het niet gewenst is de reeds verrichte arbeid op de een of andere wijze vast te leggen* Wordt n0lo het nieuwe plan zonder meer als bijblad naast het oude minuutplan in dienst gesteld,, dan begint het onmiddellijk langzaam zijn algehele ondergang tegemoet te gaan door het gere gelde gebruik, vooral ook door de jaarlijkse bijwerking (met gummi). Als het tijdstip is aangebroken, dat de materiële toestand van het vernieuwde plan een zodanige is geworden, dat vernieuwing wederom nodig is, dan moet bij deze tweede vernieuwing het reeds verrichte werk geheel of voor een groot gedeelte worden herhaald* Bit laatste nu wordt voorkomen door van het bijblad onmiddel lijk na het in inkt zetten en het aangeven van de snijpunten der ruitlijnen (in blauwe kruislijntjes) dus voor de verdere afwer king, een nauwkeurige potloodkopie te vervaardigen, die zorgvul dig voor de toekomst wordt opgeborgen. Komt na jaren het vervaar digde bijblad in aanmerking voor vernieuwing;, dan wordt de pot loodkopie weder ter hand genomen en is het voldoende om daarop de sedert ontstane suppletoire toestand bij te werken 0 Be tijd, te besteden aan de vervaardiging van de kopie is in verhouding tot de gehele vernieuwing gering* Als regel zal men

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 10