11 nen kunnen worden aangegeven. Het is geenszins de bedoeling de bepaling van art»l85 IoK» pletter ai uit te schakelen» Waar dit door den Ingenieur-Verificateur nodig wordt geoordeeld, blijft de daarin aangegeven weg gevolgd» Be potloodkopie wordt echter als algemene maatregel mede ingevoerd teneinde het bewaren van de verrichte arbeid op eenvoudige en weinig tijd rovende wijze zo veel mogelijk te bevorderen. Zij blijft echter achterwegeindien het vervaardigen van een vervolg-minuutplan'1 beter wordt geoor deeld evenals zij vervalleft kan voor bladen met weinig suppletoi- re stand, Be vernieuwing van bijbladen volgens de methode van kopiëren van een oude hulpkaart behoeft na voorgaande Zutphensche voor schriften geen nadere uitleg. Hulpkaarten, welke van geen enkel nut zijn, worden natuurlijk ter zijde gelegd. Be methode van ko piëren voert sneller naar een vernieuwde kaart; de tot stand ge komen vernieuwing is echter hoofdzakelijk van materiële aard. Veel van hetgeen gezegd is bij de vernieuwing van bijbladen door middel van kaarteren kan ook hier toepassing vinden» s-GravenhageBJ 0Lensen J 0H0Bongaerts HOS STAAT HET MET BE OPLEIBING VAN HET LAGERE LANBMEETKUNBIGE PERSONEEL? In het Februarinummer 1933 van het Tijdschrift voor K0en L» (blz»23 e c voschreef ondergetekende een beschouwing over de op leiding van veldassistenten n0a.v» een probleem» dat destijds bij het Kadaster acuut was, maar dat sedert enige jaren een bevredi gende oplossing schijnt te hebben gevonden» Hoewel dat artikel geheel geïnspireerd was op toenmaals be staande controversen bij het Kadaster en niettegenstaande de om standigheden sindsdien wel radicaal zijn gewijzigd, treft het mij bij nalezing, dat veel van de inhoud tot op de huidige dag niets aan actualiteit heeft verloren» N»aoVo dit artikel werd in 1933 een Commissie uit de Vereni ging voor Kadaster en Landmeetkunde uitgenodigds haar van voor lichting te dienen omtrent de uitvoerbaarheid van het afnemen van een examen voor lager landmeetkundig personeelnadat de Vereni ging zich voor de wenselijkheid daarvan had uitgesproken» Het uitgebrachte rapport (zie Tijdsehrev»K0en L0,jg»1934 blz» 79 e»v0) werd in de Algemene Vergadering van 1934 op voorstel van het Bestuur voor kennisgeving aangenomen om de beslissing over de invoering van een examen uit te stellen tot andere, meer urgente zaken, haar beslag gekregen zouden hebben» Na die tijd heeft er op landmeetkundig gebied in ons land het een en ander plaats gehad» Be opleiding van civiel-landmeters werd overgebracht haav de

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 12