12 T0HU te Delft en vond daar een volledige ontplooiing. Bij het Kadaster werd het instituut van veldassistenten in de organisatie opgenomen, werd een tijdelijke cursus voor tekenaars geopend en werd de Dienst voor B0L*W0 in het leven geroepen De Cultuurtechnische Dienst ontwikkelde een programma van ruilverkavelingen9 dat gedurende een reeks van jaren landmeet kundig werk zal verschaffenc De gemeente Rotterdam en de provincie Noord-Brabant vormden eigen landmeetkundige diensten; van twee grote openbare diensten is mij bekend, dat zij hiertoe binnenkort over zullen gaanc De Meetkundige Dienst van de R0WC ontwikkelde zich in sterke mate niet het minst op het gebied van de luchtfotogrammetrie Enkele civiel-landmeters openden particuliere bureaux* waar voor zij, als buitengewoon landmeter van het Kadaster, kadastra le bevoegdheden verwierven. De groeiende geneigdheid tot samenwerking vond een overkoepe ling in de oprichting van de Nederlandse Landmeetkundige Federatie, Heeft met deze algemene ontwikkeling de vorming van het beno digde personeel gelijke tred gehouden? T0a„v„ de academisch gevormden kan deze vraag 'bevestigend wor den beantwoord; wat betreft het lagere technische personeel luidt het antwoord zonder voorbehoud ontkennende Een examen als in 8 33 en *34 bepleit, wordt niet afgenomen en afgezien van de speciale cursussenwaarmede het Kadaster de laatste tijd in zijn interne personeelsbehoeften voorziet, kan men vaststellendat voor de overige landmeetkundige instellingen geen enkele officieel erkende bron aanwezig isP waaruit kan wor den geput bij de aanstelling van lager personeel0 Gewoonlijk is het zo, dat iedere nieuwe instelling zich van personeel voorziet ten koste van een reeds bestaande, waardoor deze laatste een aanzienlijk kapitaal aan geïnvesteerde kosten voor opleiding en ontwikkeling voor zichzelf verloren ziet gaan. Dat dit kapitaal grotendeels te algemenen nutte beschikbaar blijft, verhindert niet, dat dergelijke mutaties een storende invloed hebben op de bestaande formaties. Weliswaar komt het landmeten en waterpassen voor op het les rooster van menige McToS0?maar het heeft hier nui< te veel het karakter van hulpvak bij de overige technische vakkenP waarmede het in contact staat0 In elk geval mankeert bij dit onderwijs de praktische oefening, welke voor een algemeen bruikbaren meet- technicus de praemisse behoort te zijn. In sterkere mate geldt dit voor particuliere institutenvwelke dit vak in schriftelijke cursussen aan den man trachten te bren gen. Het een noch het ander levert een brevet van bekwaamheid op dat den bezitter tot een vakman stempeltc Voor een doelbewuste, goed georganiseerde opleiding ontbreekt de meeste instellingen gewoonlijk de gelegenheid, zodat de be-

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 13