13 trokkenen, van wie meestal niet zeker is, dat zij voldoende ele mentair onderlegd zijn,; al doende de knepen van het vak moeten leren, bij overlevering van de kennis van oudere collega's» Mijn ervaring ist dat dit op de duur een vervlakkende invloed heeft op de algemene vakkennis, waartegen de leiding voortdurend waakzaam moet zijn. Verschillendef moeilijk te achterhalen, blunders hadden verme den kunnen worden, wanneer naast vaardigheid meer inzicht aanwe zig ware geweeste Dit laatste is niet gemakkelijk te verwerven door vogels van diverse pluimage, die daarbij geheel afhankelijk zijn van de om standigheden s waaronder zij in de praktijk hun vakkennis moeten verzamelen t Alleen een geregelde opleiding verschaft m0ic de sfeer, waarin de geestelijke orde kan groeien, welke voor het landmeten de eerste voorwaarde is* Dat zulk een opleiding op de duur onmisbaar is, is mijn stel lige overtuiging» Ik herinner mij uit mijn jeugd een ouden apothekersknecht, die, door zijn meester ingewijd in de geheimen van de gifkast, daarin tenslotte beter thuis was dan deze» Men zal hieruit echter niet willen afleiden, dat alle apothekersknech ten zonder levensgevaar voor de gemeenschap op de gifkast zouden kunnen worden losgelaten, noch, dat de wettelijk geregelde oplei ding van apothekersassistenten een overbodige luxe is0 Om een oordeel te vormen omtrent de eisen, die aan de kennis van een meettechnicus gesteld behoren te worden, is het nodig na te gaan,, hoe de verhouding van dezen tot de civiel-landmeters behoort te zijn* Uitgaande van de stelling,, dat in alle levensuitingen de pro blemen hun oorsprong vinden in het abnormale, m0a0wCfdat een nor male gang van zaken geen moeilijkheden oplevert voor wie zijn werk verstaat, meen ik de taak van den meettechnicus eenvoudig te mogen noemen» Wanneer in het normale meetwerk moeilijkheden rijzen, zijn deze steeds het gevolg van abnormale complicatiest, Het behoort nu tot de taak der leidende figuren, de meest geschikte oplossing te vinden, niet tot die van het lagere personeel, om daarnaar een gooi te doenc Tot de eersten reken ik de civieX-landmeters en de daarmee op één lijn te stellen persoon!!jkheden» Tot de laatsten de meettechnici veXdassistenten, landmeetkundige ambtenaren, eotoQ.0o Een goed geschoolde, geroutineerde meettechnicus zal geen enkele moeilijkheid in zijn werk ontmoeten, noch opleveren, wanneer dit normaal verloopt» Complicaties zullen (zij het vaak repressief) door den civiel-landmeter moeten worden ondersteld en terzijde gesteld» Hier schuilt voor kleine instellingen de moeilijkheid9 ..dat zij meestal niet in staat zijn, personeel van beiderlei categorie in

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 14