15 het lesrooster geheel zou zijn gevulde Afhankelijk van de weers gesteldheid kunnen de praktische oefeningen binnen (kaarteren) of buiten (meten) worden gehouden* Voor bepaalde voorkeuren kunnen gedeelten van de cursus (en van het eindexamen) facultatief worden gestelde Daar de maatschappelijke positie van de beide categorieën reeds thans weinig uiteenloopt en het verschil in salariëring voornamelijk het gevolg is van enkele bezwaren van het terrein- werk.* behoeft deze samensmelting geen aanleiding te geven tot grote verschuivingen in de salarissen* liet betrekkelijk geringe bedrag dat de tekenende meettechni- cus op grond van grotere algemene bruikbaarheid méér zou behoren te verdienen dan de tegenwoordige tekenaar, vindt nciiioiiio ruim schoots compensatie in die grotere bruikbaarheid0 Behalve van technische, zijn de voordelen ook van sociale aard» Want het is duidelijk, dat zich op deze wijze een slag van subaltern personeel zal kunnen ontwikkelen, dat zich een ruimere arbeidsmarkt ziet openen dan de tegenwoordige halfslachtige functionarissenen dat aanspraak zal kunnen maken op een alge meen erkende maatschappelijke positie, welke op een hoger niveau komt te liggen dan die van laatstgenoemden, die thans alleen in hun eigen milieu meer of minder worden gewaardeerde In het voorgaande enige richtlijnen te hebben aangegeven voor een gedachtenwisseling, is mijn bedoeling met dit - uiteraard summiere - betoogo Ik ben er mij van bewust, dat er voor de verwezenlijking van verschillende gedachten nog zeer veel nader onderzocht en uitge werkt zal moeten worden0 Voor het bovenbedoelde eindexamen bevat het rapport van 1934 wellicht waardevolle aanwijzingenwelke alleen getoetst behoeven te worden aan nieuwere inzichten* Delft, April 1941* J0G*Fortuin. (Overgenomen uit de congrespublicatie van de NedLandm*Federatie IN MEMORIAM WILLEM JOHANNES VAN BELLEN Op 24 October j*l0 overleed, na een langdurig ziekbed, onze collega WoJoVan Bellen te Amsterdam, in de ouderdom van bijna 61 jaar* Van Bellen werd geboren de 16 November 1880* Met ingang van 1 April 1903 werd hij benoemd tot tekenaar van het kadaster* Reeds kort na zijn benoeming - 1 Augustus 1908 - werd hij ver plaatst naar Amsterdam, waar hij sindsdien onafgebroken werkzaam bleefAmsterdam zonder Van Bellen lijkt bijna ondenkbaar* Met Van Bellen is één van de oude garde heengegaan* Wat vak-

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 16