16 kennis betrof, deed hij echter niet onder voor z'n jongere colle ga's; wilde hij ook niet onderdoen. Zichzelf maakte hij het in zijn werk niet gemakkelijk, maar het mocht steeds gezien worden en menig jongere kon er een voor beeld aan nemen. Gok op verenigingsgebied deed hij zich gelden. Op de Algemene Vergadering der Vereniging van tekenaars van het Kadaster van 5 Augustus 1911 werd hij tot Voorzitter gekozen, welke functie hij een achttal jaren met ere heeft bekleedc Hierna hield hij zich v/at meer op de achtergrond, zonder dat de vereniging bij hem in het vergeetboek raakte. Integendeel, want toen in 1938 besloten werd tot het oprichten van afdelingen werd er niet tevergeefs een beroep op hem gedaan. Hij stelde zich voor de functie van Voorzitter van de afdeling Noord-Holland beschikbaar. Voor de vele opofferingen welke hij zich voor zijn collega's getroost heeft, moge hij' in dankbare herinnering blijven. Hij ruste in vrede. BOEKEN 9 TIJDSCHRIFTEN ENZ. RIJDSCHRIFT VOOR KADASTER EN LANDMEETKUNDE (December 1941)o J oG.Fortuin, Adjunct-Hoofdingenieur van de Rijkswaterstaat, Delfts De samenwerking tussen de Landmeetkundige Dienst van het Kadaster en de Meetkundige Dienst van de Rijkswaterstaat. Mr o J oH uJonas9 Hypotheekbewaarder, Zutphen: De wijzigingen 1941 der Ruilverkavelingswet 1938. SJwema, Civiel-landmeter9 Almelo: De foutenkromme bij astrono misch piaatsbepalen volgens de methode der gelijke hoogten. CONGRESPUBLICATIE NEDERLANDSE LANDMEETKUNDIGE FEDERATIE0 COMMISSIE I. LANDMEETKUNDIGE TECHNIEK AoA.AlferinkLandmeter van het Kadaster. Eindhoven: Mechanische interpretatie der strenge vereffening van veelhoeksmetingen. Ho van den Berg, Landmeter van het Kadaster, Zwolle: Een tabel voor het omrekenen van sexagesimal© in decimale verdeling. Idem: Het bepalen der coördinaten van gekaarteerde punten door middel van een coördinatenschaaltje MpFpFerwerda, Landmeter van het Kadaster, Alkmaar: Tien jaar Wieringermeer H0 J pH.Hornix, Landmeter van het Kadaster, Maastricht: Efficiency in de landmeetkunde H,F0M.ReijnsB Technisch ambtenaar le klasse van de Gemeentelijke Technische Dienst te Rotterdam: Het projectiekopieerapparaat. R.Roelofsc Hoofdassistent aan de Technische Hogeschool, Delft: Vergelijking van een planchetopname en een fotogrammetrische kaart van duinterrein. COMMISSIE IV. MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIE EN WERKKRING. FoHarkink, landmeter van het Kadaster, Rotterdam: Het middelbaar

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 17