m ragen in de landmeetkunde (Opgenomen in ons vorig orgaan), 17 onderwijs in de landmeetkunde (Opgenomen in ons vorig orgaan). J.van der Steen, Techn.ambtenaar le klasse bij de Gemeentelijke landmeetkundige Dienst, Rotterdam: Het middelbaar technisch on derwijs en de landmeetkunde. J cGoFortuin. Adj.hoofdingenieur van de Rijkswaterstaat, Delft: Hoe staat het met de opleiding van het lagere landmeetkundige personeel? (Opgenomen in dit orgaan)» 0o J o JonasLandmeter van het Kadaster, Arnhem: Examens, titels INLEIDING TOT HET PRAKTISCH REKENEN, door Civiel-landmeter FoHarkinkVIII 208 blz», 15 x 21 cm» Met bijlage: Uitkomsten van de oefeningen (8 blz»). P.Noordhoff N»VGroningen1941* Prijs f 3o6C, geco f 4ol0» Wederom kunnen we hiermee een uitstekend werk annonceren» Een boek, dat voorziet in een leemte» De heer P.Wijdenes schrijft in zijn introductie o»a.: "Dit boekje is het enige in ons land over "praktisch rekenen; dat het eerste en enige geschreven is door een bij uitstek deskundige als de heer Harkink is, is een verheu gend feit"» Uiteraard kunnen wij, tekenaars van het kadaster, dit volledig beamen» Zoals bekend is, heeft de heer Harkink onze cursus Eenvoudige Landmeetkundige Berekeningen op voortreffelijke wijze geleid en de stof welke in zijn Inleiding tot het practisch reke? nen is opgenomen, is nagenoeg dezelfde als die welke in het be gin van onze cursus werd behandeld. Hier en daar enigszins uitge breid, wordt in hoofdzaak onze cursus gevolgd. Voor onze colle ga's die de cursus gevolgd hebben - en gelukkig is dit het meren deel - bevat het werk dus weinig nieuws» Zij die in gebreke ble ven de cursus te volgen, vinden hier een prachtige gelegenheid hun verzuim in te halen» Zij moeten zich dit boek zo spoedig mo gelijk aanschaffen en bestuderen. Aan boeken als deze bestaat vooral in vakkringen grote behoef te. De inhoud van dit boek biedt voor iedereen een basis om ver der voort te bouwen» Hoe meer men z'n bedrevenheid in het rekenen kan opvoeren, des te meer vreugde vindt men in z'n werk. Het boek bevat de volgende hoofdstukken: I Aanwijzingen en kunstgrepen voor het cijferen. II Benaderde waarden. III Verkorte bewerkingen. IV Rekenhulpmiddelen. Moge de heer Harkink er spoedig toe besluiten, ook het andere gedeelte van onze cursus in boekvorm uit te geven! MEDEDELINGEN Voor bezitters van het Verkort Handboekje volgen hier de wij zigingen: Overleden: 24-10-41 (op 60-jarige leeftijd) W0J»van Bellen (2) tekenaar van het kadaster, Amsterdam.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 18