19 dam (voorzitter); J.J.Gorter, landmeter Zwolle; N.D.Haasbroek, landmeter Arasterdam (secretaris). Wegens plaatsgebrek moest in dit orgaan afgezien worden van onze aangekondigde beschouwingen over opleiding, examens, titels en rangen in de landmeetkunde. CIRCULAIRES EN AANSCHRIJVINGEN Circ.3011. Opheffing en instelling van kantoren. Circ.3012. Legalisatie van akten. Circ3013Wijziging van de naam der gemeente Valkenburg. Circ.3014. Wijziging van de Ruilverkavelingswet 1938. Zie de beschouwingen van den heer J.H.van de Vrugt in het vorig orgaan Circ.3015o Instelling rentambt "Wieringermeer" CirCo30l6. Uitvoering van art.79derde lid, van het Besluit op de materiële oorlogsschaden CirCo3C17o Indeling van inspecties, kantoren en andere bureaux. O.a. is de indeling van de hypotheekkantoren Dordrecht, 1s-Gra- venhage en Rotterdam herzien. Circ o 3018Grenswiiziging van de gemeenten Rotterdam, Schiedam Vlaardingen, Rozenburg, Schipluiden, Berkel en Rodenrijs, Capelle aan den IJssel en Barendrecht en opheffing van de gemeenten IJsselmonde, HillegersbergSehiebroek, Overschie, Kethel en Spa- land en Vlaardinger-Ambacht Circo3019Samenvoeging van de gemeenten Oudkarspel, Noord- Scharwoude, Zuid-Scharwoude en Broek op Langendijk. Circ o5020Toekenning van een toelageDeze kan worden verleend aan tekenaars van het kadaster die worden belast met de functie van chef de bureau aan een bureau van de Dienst voor Buitengewoon Landmeetkundig Werk, ten bedrage van f 150.- 's jaars. De beschik king wordt geacht te zijn in werking getreden m.i.v. 1 JanuariUh Circ o 3021Toelagen Circo3022o Bijzondere maatregelen op adrainistratief-rechtelijk gebied Circo3023- Vermogensbelasting en Verdedigingsbelasting I. Circo3024. idem. Circo3025o Vaststellen van formulieren voor de aangifte biljetten der vermogensbelasting. CirCo3026o Bijzondere maatregelen op administratief-rechtelijk gebied (aanpassing van de Gemeentewet). Circ.3027. Idem (aanpassing van de Provinciale Wet). Circ.3028. Rangschikking van ontvangkantoren Circ.3029Subs idien. Circ c 3030 0 Instelling van een bureau van de ruilverkaveling te Breda, rn.i.v0 1 October 1941.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 20