20 Cire,3031. Pachtovereenkomstenwelke reeds vöór 1 Januari 193o van kracht waren, terwijl zij vcl;'' bepaalde tijd waren aangegaan. Circ.3032. Opheffing van een ontvangkantoor. Circ.3033. Opheffing en instelling van kantoren. Circ.3034. Wijziging van de regelen betreffende de bijdragen van het Rijk in de door oorlogsgeweld veroorzaakte schade aan huisraad. Circ3033Ruilverkavelingswet 1938Art.: van het Besluit tot wijziging van de Ruilverkavelingswet 1938 circ.3014) wordt gewijzigd als volgt: "Op ruilverkavelingen, waarvan het besluit tot ruilverkaveling is genomen V(' r het in werking treden van dit Besluit, alsmede op ruilverkavelingen ten aanzien waarvan de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid van art,37 der Ruilv.wet 1938, zoals die vastgesteld is op 20 Mei 1938 (Staatsblad no 618, eirc02762), heeft plaats gehad, blijft de Ruilv.wet 1938, zoals die is vastgesteld op 20 Mei 1938 (Staatsblad no 618) toepasselijk" Dit besluit treedt in werking op de dag zijner afkondiging, met terugwerkende kracht tot op de dag tot inwerkingtreding van het Besluit van 19 Juli 1941 (circo3014)* Circo3036o Meetarbeiders van het kadaster, Par,6 van circ„2294 wordt gelezen als volgt: L De duur van het vacantieverlof van de meetarbeidersdie de beloning genieten, bedoeld in par.4a, be draagt 12 dienstdagen per kalenderjaar, 2S De overige meetarbei- ders genieten telken jare vacantie-verlof met behoud van beloning, indien zij in het voorafgaand kalenderjaar tenminste 200 dagen dienst hebben gedaan. 3. De duur van dit verlof bedraagt 8 dagen, ind n op 250 of meer dagen dienst is gedaan en 4 dagen? indien op 2 0 of meer, doch minder dan 250 dagen is gewerkt. Deze be schikking wordt geacht in werking te zijn getreden met ingang van 1 Januari 1941. Circ.3038. Wijziging Bepalingen Comptabiliteit. Circ3039 Toelagen 0irc3040o Wijziging van de grens tussen de gemeenten Maassluis en Maasland. CirCo3041c Nadere regeling van de vergoedingen wegens het ge bruik van eigen motorrijtuigen bij reizen, ten behoeve van het Rijk gedaan. Cire.3042. Opheff g en instelling van kantoren, Circ3043 o Verkri.baarstelling van boekwerken enz. Circ5044. Uren van openstelling van hypotheekkantoren voor het publiek. In de maanden November 1941 en Februari 1942 van 9ür - 16J uur, op Zaterdag van 9i - 12-J- uur en in de maanden December 1941 en Januari 1942 van 10 - 16-J- uur, op Zaterdag van 10 - 12i uur. Circo3045o Nadere regelen betreffende de wijze van verpachting* Circ 0 3046 c Wijziging van het Ambtenarenbesluit Belastingdienst Circ o3037 o Toelagen

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 21