Kopiëren Het is raadzaam om de blanco vellen, voor de vernieuwing be stemd, enige tijd opgeborgen te houden onder dezelfde tempera tuur van de kamer, waarin gekopieerd wordt, opdat het plan niet aan werking worde blootgesteld door een te plotselinge tempera tuurswisseling. Vóór de vasthechting der beide bladen wordt nagegaan of. het mogelijk is de kopie meer naar het Noorden te richten en beter naar het midden van het papier te brengen dan de tekening op het minuutplan. Be vasthechting geschiedt door punaises of knijpers. Met punaises op een dun plankje ter lengte van enige centimeters of met knijpers, waarvoor z0g. dasknijpers kunnen worden gebe zigd ten getale van ongeveer vijf naast elkander. Het stel punai ses of knijpers hecht de bladen in het midden aan de boven- en onderkant van het papier vast. Be vasthechting heeft in het midden plaats om gelegenheid te geven de kopie op te lichten in de gevallen, dat de minuut ondui deli jk doorschi jnt Het gebruik van zeer hard potlood is niet aan te bevelen; het maakt groeven in het papier en is bij eventuele vergissingen moeilijk weg te vegen; het bezigen van harder potlood dan 6 H is daarom niet gewenst, maar .worde overigens naar eigen oordeel en ondervinding bepaald. Wellicht verdient het gebruik van een houder met potloodstif- ten aanbeveling; men werkt dan .altijd met dezelfde potloodlengte Alvorens tot het eigenlijke kopiëren over te gaan, wordt in de vier hoeken van het nieuwe plan en eveneens in het midden een snijpunt van de ruitlijnen als verklikker overgenomen. Baardoor heeft men in de lengte- en breedterichting van het blad enige controlepunten om te kunnen nagaan, of het plan tijdens het ko piëren verandering ondergaat. Blijkt daaruit, dat het papier b.v door ademen of door lichaamswarmte aan het trekken gaat, dan on derbreekt men enige tijd de kopieerarbeid tot de temperatuursver andering is opgeheven, hetwelk men door de verklikkers controle ren kan. Zijn de ruitlijnen niet duidelijk zichtbaar, dan kan men ook andere snijpunten als verklikkers kopiëren, b.v. huisboeken of snijdingen van perceelgrenzen. Het verdient aanbeveling om te kopiëren van uit het midden van het blad en zo geleidelijk naar een der zijkanten voort te werken om daarna naar de andere zijkant te vervolgen. Niet ge noeg kan de aandacht; er op worden gevestigd, dat de potloodkopie met de grootste zorg en zo nauwkeurig mogelijk moet worden ver vaardigd O Be afkappingen op het rainuutplan worden ook op het bijblad in zacht potlood overgenomen. Ten slotte zij hier nog vermeld, dat men aan het bijbladen-

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 5