imaers In ïacH potlood in Jê stetjêS 05 k toljk&ifteï doOïgê- 5 bureau te 11 s-Gravenhagealwaar men door veeljarige ondervinding geschoold is, de voorkeur geeft aan de vervaardiging van de kopie op de dagspiegels omdat de electrische kopieerspiegel bij lang durig gebruik te warm wordt Werkzaamheden op de hulpkaarten Heeft men zich overtuigd, dat alle hulpkaarten en veldaanteke- ningen aanwezig zijn* dan worden de vervallen suppletoire perceel- slagen. Beginnende met de laatste hulpkaart, leest men die ver vallen percelen in de kolommen voor de oude stand en slaat ze door op de desbetreffende hulpkaarten onder de nieuwe stand, zodat al leen de nog bestaande percelen als niet doorgeslagen overblijven* Dit kan blads- of Sectiesgewijs geschieden* Bij het doorslaan krijgt men alle hulpkaarten in handen, dus ook die met de onver- nummerde minuutpercelen. Deze noteert men op een lijst met verwij zing naar het archiefnummer der hulpkaart, waarop ze voorkomen. Dit vermijdt het telkens weer doorbladeren van de hulpkaarten om een of ander minuutnummer te zoeken* Vindt men in de verwijzingen vergissingendan moeten deze ter stond worden verbeterd, ten einde daarvan verder geen hinder meer te hebben* De werkzaamheden oy de potloodkopie Men begint met behulp van het oude bijblad de hulpkaarten te nemen van de nog bestaande percelen en verzamele daarmede alle hulpkaarten f, die er aan voorafgaan tot de minuut toe stand toe; voegt men dan bij elke hulpkaart het veldwerk, dan heeft men alle gegevens voor de opeenvolgende suppletoire stand bij elkaar* Be vat een blad slechts weinig suppletoire stand, dan kan men het als een enkele post beschouwen en afwerken, Is een blad ingewikkelder, dan verdele men het in posten* die door minuutgrenzen ingesloten zijn en behandele iedere post afzonderlijk* Het blad wordt dan als het ware verdeeld in kleinere blaadjes* die opeenvolgend na elkander worden behandeld* Is de bewerking van een der posten geheel gereed, dan verdient het aanbeveling, deze reeds in inkt te zetten, voor men tot be handeling van de volgende posten overgaat* De vernieuwing der bijbladen geschiedt door kaartering of door kopiëring of door een combinatie van beide bewerkingen, In het algemeen verkrijgt men de beste uitkomsten door kaartering; hoe wel men in de gevallen, waarbij grote en bewerkelijke hulpkaarten in behandeling komen, vooral wanneer deze door minuutgrenzen zijn ingesloten, veelal zal kunnen volstaan met deze zuiver te kopiëren. Algemene regelen voor vernieuwing zijn niet te geven, de beoor deling welke weg in onderscheiden gevallen zal moeten worden in geslagen, is aan den ambtenaar, die geleidelijk door ervaring zal weten te bepalen, welke methode tot goede uitkomsten leiden zal*

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 6